SFS 2004:453 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Arbetsmiljölag (1977:1160) / SFS 2004:453 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
040453.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160);

utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 2 § och 7 kap. 11 § arbets-

miljölagen (1977:1160)

2 skall ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

3 Denna lag gäller, med den inskränkning som anges i 4 §, varje verk-

samhet i vilken arbetstagare utför arbete för arbetsgivares räkning. I fråga
om fartygsarbete gäller lagen även när svenska fartyg används till sjöfart ut-
anför Sveriges sjöterritorium.

I fråga om fartyg och fartygsarbete skall vad som sägs i denna lag om Ar-

betsmiljöverket i stället gälla Sjöfartsverket. Vad som sägs om en arbets-
givare i denna lag skall såvitt avser fartyg också gälla en redare, även då far-
tygsarbete utförs av någon annan än den som är anställd av redaren. Med re-
dare likställs i denna lag den som i redarens ställe utövar ett avgörande infly-
tande över fartygets drift.

Om skyldigheter i vissa avseenden för andra än arbetsgivare och arbets-

tagare finns bestämmelser i 3 och 5 kap.

Om befälhavarens skyldigheter vid fartygsarbete finns bestämmelser i far-

tygssäkerhetslagen (2003:364).

I fråga om varor som är avsedda för konsumenter eller som kan antas

komma att användas av konsumenter gäller också produktsäkerhetslagen
(2004:451).

7 kap.

11 §

4 Den som har skyddsansvar enligt 3 kap. 8�10 §§ kan, om det finns

särskild risk från arbetsmiljösynpunkt, åläggas att lämna varningsinforma-
tion eller att återkalla en produkt. Innehållet i ett sådant åläggande skall mot-
svara vad som anges i 14�18 §§ produktsäkerhetslagen (2004:451). Vad
som där sägs om tillverkare skall dock i stället avse den som har skyddsan-
svar enligt 3 kap. 8�10 §§.

�&läggandet skall förenas med vite om det inte av särskilda skäl är obehöv-

ligt.

1 Prop. 2003/04:121, bet. 2003/04:LU29, rskr. 2003/04:241.

2 Lagen omtryckt 1991:677.

3 Senaste lydelse 2003:365.

4 Senaste lydelse 2000:764.

SFS 2004:453

Utkom från trycket
den 8 juni 2004

background image

2

SFS 2004:453

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

HANS KARLSSON

Cathrine Lilja Hansson
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt