SFS 2002:585 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Arbetsmiljölag (1977:1160) / SFS 2002:585 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
020585.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160);

utfärdad den 6 juni 2002.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 2, 3 och 9 §§ samt 4 kap. 2 §

arbetsmiljölagen (1977:1160)

2 skall ha följande lydelse.

3 kap.

2 §

3

Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga

att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt skall
därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall skall änd-
ras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs.

Arbetsgivaren skall beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall

som kan följa av att arbetstagaren utför arbete ensam.

Lokaler samt maskiner, redskap, skyddsutrustning och andra tekniska an-

ordningar skall underhållas väl.

3 §

Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de

förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om
de risker som kan vara förbundna med arbetet. Arbetsgivaren skall förvissa
sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har
att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. Arbetsgivaren skall se till att endast
arbetstagare som har fått tillräckliga instruktioner får tillträde till områden
där det finns en påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall.

Arbetsgivaren skall genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta an-

nan lämplig åtgärd ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för
arbetet. Vid arbetets planläggning och anordnande skall beaktas att männis-
kors förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är olika.

9 §

Den som tillverkar, importerar eller överlåter ett ämne, som kan föran-

leda ohälsa eller olycksfall, skall vidta de åtgärder som behövs för att hindra
eller motverka att ämnet vid avsedd användning innebär risk från skydds-
synpunkt.

Vad som sägs i 8 § tredje stycket om produktinformation och information

vid marknadsföring skall gälla även i fråga om ämnen som kan föranleda
ohälsa eller olycksfall.

1 Prop. 2001/02:145, bet. 2001/02:AU9, rskr. 2001/02:282.

2 Lagen omtryckt 1991:677.

3 Senaste lydelse 1999:841.

SFS 2002:585

Utkom från trycket
den 19 juni 2002

background image

2

SFS 2002:585

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

4 kap.

2 §

4

Om det behövs för att förebygga ohälsa eller olycksfall i arbetet får re-

geringen eller, efter regeringens bestämmande, Arbetsmiljöverket föreskriva
att tillstånd, godkännande eller annat bevis om överensstämmelse med gäl-
lande krav fordras

1. innan arbetsprocesser, arbetsmetoder eller anläggningar får användas,

och

2. innan tekniska anordningar eller ämnen som kan föranleda ohälsa eller

olycksfall får släppas ut på marknaden, användas eller avlämnas för att tas i
bruk.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2002.

På regeringens vägnar

BJ�RN ROSENGREN

Inger Andersson
(Näringsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2000:764.

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt