SFS 2000:764 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Arbetsmiljölag (1977:1160) / SFS 2000:764 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
000764.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160);

utfärdad den 26 oktober 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om arbetsmiljölagen

(1977:1160)

2

,

dels

att 7 kap. 9 § och 9 kap. 1 § skall upphöra att gälla,

dels

att 4 kap. 1�10 §§, 5 kap. 2�5 §§, 7 kap. 5 och 11 §§ samt 8 kap. 5 §

ordet ⬝Arbetarskyddsstyrelsen⬝ i olika böjningsformer skall bytas ut mot
⬝Arbetsmiljöverket⬝ i motsvarande form,

dels

att 6 kap. 6 a och 7 §§ samt 7 kap. 6�8 §§ ordet ⬝Yrkesinspektionen⬝

i olika böjningsformer skall bytas ut mot ⬝Arbetsmiljöverket⬝ i motsvarande
form,

dels

att 7 kap. 1 §, 8 kap. 7 och 9 §§ samt 9 kap. 2�5 §§ skall ha följande

lydelse.

7 kap.

1 §

Arbetsmiljöverket utövar tillsyn över att denna lag och föreskrifter

som meddelats med stöd av lagen följs.

Såvitt avser örlogsfartyg utövas tillsynen dock av Sjöfartsverket. I fråga

om örlogsfartyg skall även i övrigt vad som sägs i denna lag om Arbetsmil-
jöverket i stället gälla Sjöfartsverket.

8 kap.

7 §

3

Frågor om påförande av avgift prövas av länsrätten efter ansökan av

Arbetsmiljöverket.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1

Prop. 1999/2000:141, bet. 2000/01:AU2, rskr. 2000/01:2.

2

Lagen omtryckt 1991:677.

Senaste lydelse av
4 kap. 1 § 1992:1135
4 kap. 2 § 1992:1135
4 kap. 3 § 1992:1135
4 kap. 8 § 1994:579
4 kap. 10 § 1994:579
8 kap. 5 § 1994:579.

3

Senaste lydelse 1994:579.

SFS 2000:764

Utkom från trycket
den 7 november 2000

background image

2

SFS 2000:764

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

9 §

4

Frågor om påförande av avgift får prövas av Arbetsmiljöverket genom

avgiftsföreläggande.

Avgiftsföreläggande innebär att den som antas ha gjort sig skyldig till en

överträdelse föreläggs avgiften till godkännande omedelbart eller inom viss
tid.

Har föreläggandet godkänts, gäller det som domstols lagakraftvunna av-

görande varigenom avgift påförts. Ett godkännande som sker sedan den i fö-
reläggandet utsatta tiden har gått ut är dock utan verkan.

9 kap.

2 §

5

Arbetsmiljöverkets beslut i ärenden som avser skyddsansvar enligt 3

kap. 8�10 §§ får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detsamma gäl-
ler verkets beslut i ärenden om tillämpning av föreskrifter, meddelade med
stöd av 5 kap. 2 § tredje och fjärde styckena, 3 § andra stycket eller 5 §.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Andra beslut som Arbetsmiljöverket har meddelat enligt denna lag eller

med stöd av regeringens förordnande enligt lagen, får överklagas hos reger-
ingen.

Arbetsmiljöverkets beslut om föreskrifter får dock inte överklagas.

3 §

För att ta till vara arbetstagarnas intressen i ärenden enligt denna lag

får överklagande enligt 2 § göras av ett huvudskyddsombud eller, om något
sådant ombud inte finns, av ett annat skyddsombud.

Om det inte finns något skyddsombud, får överklagande göras av en ar-

betstagarorganisation i den mån saken rör medlemmarnas intressen och or-
ganisationen tidigare har yttrat sig i ärendet.

4 §

I fråga om föreskrifter får Arbetsmiljöverket underställa regeringen

frågor av särskild betydelse, innan verket meddelar beslut i ärendet.

5 §

En tillsynsmyndighet får förordna att dess beslut skall gälla omedel-

bart.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Cathrine Lilja Hansson
(Näringsdepartementet)

4

Senaste lydelse 1994:579.

5

Senaste lydelse 1995:326.

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt