SFS 1999:841 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Arbetsmiljölag (1977:1160) / SFS 1999:841 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
990841.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160);

utfärdad den 4 november 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om arbetsmiljölagen

(1977:1160)

2

dels

att 3 kap. 2 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 3 kap. 2 b §, av följande ly-

delse.

3 kap.

2 §

Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att

arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Arbetsgivaren skall beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall

som kan följa av att arbetstagaren utför arbete ensam.

Lokaler samt maskiner, redskap, skyddsutrustning och andra tekniska an-

ordningar skall underhållas väl.

2 b §

Arbetsgivaren skall svara för att den företagshälsovård som arbets-

förhållandena kräver finns att tillgå.

Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena

arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården skall särskilt arbeta för
att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens
att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, pro-
duktivitet och hälsa.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Cathrine Lilja Hansson
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 1998/1999:120, bet. 1999/2000:AU2, rskr. 1999/2000:8.

2

Lagen omtryckt senast 1991:677.

SFS 1999:841

Utkom från trycket
den 16 november 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt