SFS 2009:870 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Arbetsmiljölag (1977:1160) / SFS 2009:870 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
090870.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160);

utfärdad den 25 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 3 §, 6 kap. 2, 6 a, 7, 8, 15, 17

och 18 §§, 7 kap. 13 och 14 §§ samt 9 kap. 3 § arbetsmiljölagen (1977:1160)

2

ska ha följande lydelse.

1 kap.

3 §

3

Vid tillämpning av 2�4 och 7�9 kap. ska med arbetstagare likställas

1. den som genomgår utbildning,
2. den som under vård i anstalt utför anvisat arbete,
3. den som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt och

annan som fullgör i lag föreskriven tjänstgöring eller som deltar i frivillig
utbildning för verksamhet inom totalförsvaret.

De som avses i första stycket 1 och 2 ska likställas med arbetstagare även

vid tillämpning av 5 kap. 1 och 3 §§. I fråga om dem som genomgår utbild-
ning finns dessutom särskilda bestämmelser i 6 kap. 6 a, 8, 15, 17 och 18 §§,
7 kap. 13 och 14 §§ samt 9 kap. 3 §.

I fall som avses i första och andra styckena ska det som i lagen sägs om

arbetsgivare gälla den som driver den verksamhet i vilken arbetet utförs.

6 kap.

2 §

4

På ett arbetsställe, där minst fem arbetstagare regelbundet sysselsätts,

ska det bland arbetstagarna utses ett eller flera skyddsombud (arbetsmiljö-
ombud). Skyddsombud ska utses även på ett annat arbetsställe, om arbets-
förhållandena kräver det. För skyddsombud bör ersättare utses.

Skyddsombud utses av en lokal arbetstagarorganisation som är eller brukar

vara bunden av kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren. Finns det inte
någon sådan organisation, utses skyddsombud av arbetstagarna.

För ett arbetsställe där sådan skyddskommitté som avses i 8 § inte har till-

satts får en lokal avdelning inom ett förbund eller en med sådan avdelning
jämförlig sammanslutning av arbetstagare utse ett skyddsombud utanför
kretsen av arbetstagarna på arbetsstället (regionalt skyddsombud). Rätten att

1 Prop. 2008/09:138, bet. 2008/09:AU9, rskr 2008/09:274.

2 Lagen omtryckt 1991:677.

3 Senaste lydelse 1994:2080.

4 Senaste lydelse 2003:1099.

SFS 2009:870

Utkom från trycket
den 7 juli 2009

background image

2

SFS 2009:870

utse ett regionalt skyddsombud gäller endast om avdelningen eller samman-
slutningen har någon medlem på arbetsstället.

Bestämmelser om hur skyddsombud på fartyg ska utses finns i fartygs-

säkerhetslagen (2003:364).

6 a §

5

Om ett skyddsombud anser att åtgärder behöver vidtas för att uppnå

en tillfredsställande arbetsmiljö, ska skyddsombudet vända sig till arbets-
givaren och begära sådana åtgärder. Skyddsombudet kan också begära att en
viss undersökning ska göras för kontroll av förhållandena inom skydds-
området. På framställning ska arbetsgivaren genast lämna skyddsombudet en
skriftlig bekräftelse på att arbetsgivaren mottagit dennes begäran. Arbets-
givaren ska utan dröjsmål lämna besked i frågan. Gör arbetsgivaren inte det
eller beaktas inte begäran inom skälig tid, ska Arbetsmiljöverket efter fram-
ställan av skyddsombudet pröva om föreläggande eller förbud enligt 7 kap.
7 § ska meddelas. Sådan framställning av ett skyddsombud på fartyg ska i
stället lämnas till Transportstyrelsen, som ska pröva om föreläggande eller
förbud enligt fartygssäkerhetslagen (2003:364) ska meddelas.

Där skyddskommitté finns, kan skyddsombud direkt påkalla kommitténs

behandling av en arbetsmiljöfråga.

Ett skyddsombuds begäran enligt första stycket får även avse skydds-

åtgärder som behövs för att arbetsgivaren på det arbetsställe där skydds-
ombudet är verksamt ska uppfylla sina skyldigheter gentemot utomstående
arbetskraft enligt 3 kap. 12 §.

Det som i första och andra styckena sägs om skyddsombud ska också

gälla för studerandeskyddsombud som avses i 17 §.

7 §

6

Innebär visst arbete omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv

eller hälsa och kan rättelse inte genast uppnås genom att skyddsombudet
vänder sig till arbetsgivaren, kan skyddsombudet bestämma att arbetet ska
avbrytas i avvaktan på ställningstagande av Arbetsmiljöverket.

Om det är påkallat från skyddssynpunkt och rättelse inte genast kan upp-

nås genom att skyddsombudet vänder sig till arbetsgivaren kan skyddsom-
budet i avvaktan på Arbetsmiljöverkets ställningstagande avbryta arbete som
en arbetstagare utför ensam.

�verträds en tillsynsmyndighets förbud, som har vunnit laga kraft eller

som på grund av förordnande enligt 9 kap. 5 § ska gälla omedelbart, kan
skyddsombudet avbryta sådant arbete som avses med förbudet.

Ett skyddsombuds åtgärder enligt första�tredje styckena får även avse

arbete som utförs av inhyrd arbetskraft i arbetsgivarens verksamhet.

För skada till följd av någon åtgärd som avses i denna paragraf är ett

skyddsombud fritt från ersättningsskyldighet.

Bestämmelser om rätten för ett skyddsombud att avbryta arbete på fartyg

och om verkan av en sådan åtgärd finns i fartygssäkerhetslagen (2003:364).

8 §

7

Vid ett arbetsställe, där minst femtio arbetstagare regelbundet syssel-

sätts, ska det finnas en skyddskommitté, sammansatt av företrädare för

5 Senaste lydelse 2008:1362.

6 Senaste lydelse 2003:365.

7 Senaste lydelse 2003:365.

background image

3

SFS 2009:870

arbetsgivaren och arbetstagarna. En skyddskommitté ska tillsättas även vid
arbetsställen med mindre antal arbetstagare, om det begärs av arbetstagarna.

Företrädare för de anställda utses bland arbetstagarna av en lokal arbets-

tagarorganisation som är eller brukar vara bunden av kollektivavtal i förhål-
lande till arbetsgivaren. Finns det ingen sådan organisation utses företrädare
av arbetstagarna.

Vid ett arbetsställe där det finns studerandeskyddsombud ska även två av

dessa ingå i skyddskommittén. Studerandeskyddsombuden bestämmer själva
vilka av dem som ska ingå i skyddskommittén.

Bestämmelser om hur en skyddskommitté på fartyg ska tillsättas finns i

fartygssäkerhetslagen (2003:364).

15 §

8

Det som sägs i 5 §, 10 § första och tredje styckena samt 11�14 §§ ska

tillämpas på motsvarande sätt på en ledamot av en skyddskommitté som inte
är studerandeskyddsombud.

För studerandeskyddsombud ska 10 § första och andra styckena, 11, 12

och 14 §§ tillämpas på motsvarande sätt. För mål om tillämpning av 10 och
11 §§ som rör studerandeskyddsombud gäller det som är föreskrivet om
rättegång i allmänhet.

17 §

De som genomgår utbildning ska av huvudmannen för utbildningen

ges tillfälle att medverka i arbetsmiljöarbetet på arbetsstället, om det är
rimligt med hänsyn till utbildningens art och utbildningsperiodens längd.

Omfattningen och utformningen av elevernas deltagande i skolans arbets-

miljöarbete ska anpassas efter deras ålder, mognad och förutsättningar i
övrigt när det gäller

1. elever i förskoleklass och i lägre årskurs än årskurs 7 i grundskolan,

specialskolan och i motsvarande utbildningar samt i sameskolan,

2. elever i den obligatoriska särskolan, gymnasiesärskolan och motsva-

rande utbildningar, och

3. elever i vuxenutbildning för utvecklingsstörda.
Elever i grundskolans årskurs 7�9, specialskolans årskurs 7�10 och gym-

nasieskolan samt motsvarande utbildningar företräds i arbetsmiljöarbetet av
elevskyddsombud.

De som genomgår eftergymnasial utbildning och annan utbildning för

vuxna än vuxenutbildning för utvecklingsstörda företräds i arbetsmiljö-
arbetet av studerandeskyddsombud. Ett studerandeskyddsombud ska vara
minst 18 år.

18 §

9

Elevskyddsombuden utses av eleverna och studerandeskydds-

ombuden av de studerande.

Huvudmannen för utbildningen ska se till att elevskyddsombuden och

studerandeskyddsombuden får den utbildning och den ledighet som behövs
för uppdraget.

Elevskyddsombuden och studerandeskyddsombuden har rätt till den

information som behövs för uppdraget. För elevskyddsombuden gäller dock
rätten till information inte sådana uppgifter som är föremål för tystnadsplikt

8 Senaste lydelse 1994:579.

9 Senaste lydelse 2009:422.

background image

4

SFS 2009:870

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

enligt 7 kap. 13 § första stycket. I fråga om uppgifter som är föremål för
sekretess i det allmännas verksamhet gäller offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

7 kap.

13 §

10

Den som har utsetts till skyddsombud, studerandeskyddsombud

eller ledamot i en skyddskommitté eller den som har deltagit i arbets-
anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet enligt denna lag får inte obehö-
rigen röja eller utnyttja vad han eller hon under uppdraget har fått veta om
yrkeshemlighet, arbetsförfarande, affärsförhållande, en enskilds personliga
förhållanden eller förhållande av betydelse för landets försvar.

Har ombudet, ledamoten eller deltagaren utsetts av en sådan lokal arbets-

tagarorganisation som avses i 6 kap. 2 och 8 §§, får han eller hon trots tyst-
nadsplikten enligt första stycket lämna uppgift vidare till en ledamot i
organisationens styrelse eller till en sakkunnig i arbetsmiljöfrågor hos en
central arbetstagarorganisation till vilken den lokala organisationen hör.
Rätten att lämna uppgift vidare gäller endast om uppgiftslämnaren underrät-
tar mottagaren om tystnadsplikten. I sådant fall gäller tystnadsplikten också
för denne.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i 10 kap.

11�14 §§ och 12 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

14 §

Tillsynsmyndighet ska till skyddsombud och studerandeskydds-

ombud lämna var sin kopia av de skriftliga meddelanden i arbetsmiljöfrågor
som lämnas till ett arbetsställe.

9 kap.

3 §

11

För att ta till vara arbetstagarnas intressen i ärenden enligt denna lag

får överklagande enligt 2 § göras av ett huvudskyddsombud eller, om något
sådant ombud inte finns, av ett annat skyddsombud.

Om det inte finns något skyddsombud, får överklagande göras av en

arbetstagarorganisation i den mån saken rör medlemmarnas intressen. Om
talan avser annat än fartygsarbete krävs att organisationen tidigare har yttrat
sig i ärendet.

För att ta till vara de studerandes intressen i ärenden enligt denna lag får

överklagande också göras av ett studerandeskyddsombud.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

10 Senaste lydelse 2009:422.

11 Senaste lydelse 2003:365.

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt