SFS 2010:457 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Arbetsmiljölag (1977:1160) / SFS 2010:457 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
100457.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160);

utfärdad den 27 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 4 § arbetsmiljölagen

(1977:1160)

2 ska ha följande lydelse.

1 kap.

4 §

3

För deltagare i arbetsmarknadspolitiska program är denna lag tillämp-

lig i den utsträckning som framgår av 7 § lagen (2000:625) om arbetsmark-
nadspolitiska program.

För deltagare i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet som har

anvisats av socialnämnd är denna lag tillämplig i den utsträckning som fram-
går av 4 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453).

För dem som Migrationsverket ger sysselsättning enligt 4 § lagen

(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. är denna lag tillämplig i den
utsträckning som framgår av 5 § lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

Att denna lag i vissa fall, utöver vad som framgår av 2 § första stycket an-

dra meningen, gäller även utomlands framgår av 5 § lagen (2010:449) om
Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:160, bet. 2009/10:FöU8, rskr. 2009/10:269.

2 Lagen omtryckt 1991:677.

3 Senaste lydelse 2008:295.

SFS 2010:457

Utkom från trycket
den 8 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt