SFS 2010:1225 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Arbetsmiljölag (1977:1160) / SFS 2010:1225 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
101225.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160);

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 2 a § arbetsmiljölagen

(1977:1160)

2 ska ha följande lydelse.

3 kap.

2 a §

3

Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verk-

samheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav
på en god arbetsmiljö. Han ska utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka
riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av detta. �&tgär-
der som inte kan vidtas omedelbart ska tidsplaneras.

Arbetsgivaren ska i den utsträckning verksamheten kräver dokumentera

arbetsmiljön och arbetet med denna. Handlingsplaner ska därvid upprättas.

Arbetsgivaren ska vidare se till att det i hans verksamhet finns en på lämp-

ligt sätt organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet för
fullgörande av de uppgifter som enligt denna lag och enligt 30 kap. social-
försäkringsbalken vilar på honom.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

2 Lagen omtryckt 1991:677.

3 Senaste lydelse 2003:365.

SFS 2010:1225

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt