SFS 2011:741 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Arbetsmiljölag (1977:1160) / SFS 2011:741 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
110741.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160);

utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i arbetsmiljölagen

(1977:1160)

2 ska införas en ny paragraf, 6 kap. 9 a §, av följande lydelse.

6 kap.

9 a §

Till skyddskommitté som avses i 8 § får genom ett kollektivavtal ut-

ses ett organ som behandlar också andra frågor än som anges i 9 §. Ett sådant
organ får ha en annan benämning än skyddskommitté.

Denna paragraf är inte tillämplig i fråga om skyddskommitté på fartyg.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011. För arbetsställen där arbets-

miljösamrådet regleras av kollektivavtal vid ikraftträdandet, tillämpas lagen
från och med den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2010/11:89, bet. 2010/11:AU8, rskr. 2010/11:254.

2 Lagen omtryckt 1991:677.

SFS 2011:741

Utkom från trycket
den 21 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt