SFS 2008:261 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Arbetstidslag (1982:673) / SFS 2008:261 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
080261.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160);

utfärdad den 8 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om arbetsmiljölagen

(1977:1160)

2

dels

att 1 kap. 2 § och 7 kap. 7 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas en ny paragraf, 7 kap. 2 §, av följande ly-

delse.

1 kap.

2 §

3

Denna lag gäller, med den inskränkning som anges i 4 §, varje verk-

samhet i vilken arbetstagare utför arbete för arbetsgivares räkning. I fråga
om fartygsarbete gäller lagen även när svenska fartyg används till sjöfart ut-
anför Sveriges sjöterritorium.

I fråga om fartyg och fartygsarbete ska vad som sägs i denna lag om Ar-

betsmiljöverket i stället gälla Sjöfartsverket. Vad som sägs om en arbetsgi-
vare i denna lag ska såvitt avser fartyg också gälla en redare, även då far-
tygsarbete utförs av någon annan än den som är anställd av redaren. Med re-
dare likställs i denna lag den som i redarens ställe utövar ett avgörande infly-
tande över fartygets drift.

Om skyldigheter i vissa avseenden för andra än arbetsgivare och arbetsta-

gare finns bestämmelser i 3 och 5 kap.

Om befälhavarens skyldigheter vid fartygsarbete finns bestämmelser i far-

tygssäkerhetslagen (2003:364).

I fråga om varor som är avsedda för konsumenter eller som kan antas

komma att användas av konsumenter gäller också produktsäkerhetslagen
(2004:451).

En bestämmelse om skyldighet för arbetsgivare att göra information om

kemiska ämnen och beredningar tillgänglig finns i artikel 35 i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006
om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier
(Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av
direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93
och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/

1

Prop. 2007/08:80, bet. 2007/08:MJU19, rskr. 2007/08:181.

2

Lagen omtryckt 1991:677.

3

Senaste lydelse 2004:453.

SFS 2008:261

Utkom från trycket
den 20 maj 2008

background image

2

SFS 2008:261

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och
2000/21/EG

4

.

7 kap.

2 §

5

Arbetsmiljöverket utövar tillsyn enligt detta kapitel över att bestäm-

melsen i artikel 35 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkän-
nande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk
kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av
rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG)
nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv
91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG

6

följs.

7 §

7

Arbetsmiljöverket får gentemot den som har skyddsansvar enligt

3 kap. 2�12 och 14 §§, 5 kap. 3 § första stycket eller 6 § i detta kapitel med-
dela de förelägganden eller förbud som behövs

1. för att denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen

ska följas, och

2. för att artikel 35 i förordning (EG) nr 1907/2006 ska följas.
I beslut om föreläggande eller förbud kan Arbetsmiljöverket sätta ut vite.
Om någon inte vidtar en åtgärd som åligger honom enligt ett föreläg-

gande, får Arbetsmiljöverket förordna om rättelse på hans bekostnad.

Om ett föreläggande har meddelats beträffande någon åtgärd till vilken

det krävs bygglov, rivningslov eller marklov enligt plan- och bygglagen
(1987:10) men sådant lov inte beviljas, upphör föreläggandet att gälla såvitt
avser åtgärden.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

4

EUT L 396, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1907).

5

Tidigare 7 kap. 2 § upphävd genom 1986:55.

6

EUT L 396, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1907).

7

Senaste lydelse 2000:764.

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt