SFS 2014:660 Lag om ändring i arbetstidslagen (1982:673)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Arbetstidslag (1982:673) / SFS 2014:660 Lag om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
140660.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i arbetstidslagen (1982:673);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 och 21 §§ arbetstidslagen

(1982:673) ska ha följande lydelse.

2 §

2

Lagen gäller inte

1. arbete som utförs under sådana förhållanden att det inte kan anses vara

arbetsgivarens uppgift att vaka över hur arbetet är ordnat,

2. arbete som utförs av arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter

och anställningsvillkor har företagsledande eller därmed jämförlig ställning
eller av arbetstagare som med hänsyn till sina arbetsuppgifter har förtroendet
att själva disponera sin arbetstid,

3. arbete som utförs i arbetsgivarens hushåll,
4. fartygsarbete, eller
5. arbete som omfattas av lagen (2005:395) om arbetstid vid visst väg-

transportarbete.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva

att lagen ska tillämpas i fråga om fartygsarbete som har undantagits från till-
lämpning av bestämmelserna om vilotid i lagen (1998:958) om vilotid för sjö-
män.

Bestämmelserna i 10 b §, 13 § första stycket, 13 a § och 14 § tredje stycket

andra meningen gäller inte när lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flyg-
personal inom civilflyget är tillämplig. De gäller inte heller inom offentlig
verksamhet för arbete som är speciellt för verksamheten och som är av sådant
slag att konflikt inte kan undvikas med Europaparlamentets och rådets direk-
tiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa
avseenden. Sådant arbete kan förekomma hos bland annat Försvarsmakten,
Polismyndigheten och Säkerhetspolisen eller vid skydds- och beredskapsar-
beten.

I lagen om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget finns bestäm-

melser om årsarbetstid och om ledighet på stationeringsorten för sådan flyg-
personal.

Bestämmelserna i 13 § första stycket, 14 § och 15 § tredje stycket gäller

inte när lagen (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik
är tillämplig.

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2011:740.

SFS 2014:660

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:660

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

21 §

3

Arbetsmiljöverket har rätt att på begäran få de upplysningar och hand-

lingar som behövs för tillsynen.

För att utöva tillsynen har Arbetsmiljöverket rätt att komma in på arbets-

ställena. Polismyndigheten ska då lämna den handräckning som behövs.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2000:766.

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt