730837.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1973:837 Lag

utkom f rån tr ycket

ändring i allmänna arbetstidslagen (1970:103);

den 4 dec. 1973

utfärdad den 16 november 1973.

1668

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen^, att 12 § allmänna arbets­

tidslagen (1970: 103) skall ha nedan angivna lydelse.

12 § Tillsyn över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter, som

meddelats med stöd av lagen, utövas av arbetarskyddsstyrelsen samt,

under dess överinseende och ledning, av yrkesinspektionen. Därvid skall

i tillämpliga delar gälla vad som föreskrivas om tillsyn över efterlev­

naden av arbetarskyddslagen (1949: 1).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974.

CARL GUSTAF

SVEN ASPLING

(Socialdepartementet)

i Prop. 1973: 130, SoU 25, rskr 290.

t".

1

12

C:

Et:
r

c.

t

b

b.

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt