750728.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1975:728

Lag

Utkom från trycket

den 3 sept. 1975

om ändring i allmänna arbetstidslagen (1970:103);

utfärdad den 26 juni 1975.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i fråga om allmänna arbetstidslagen

(1970;103)

dels att i 2 och 13 §§ ordet "Konungen" skall bytas ut mot "regering­

en",

dels att 14 § skall ha nedan angivna lydelse.

14 § Den som tagit befattning med tillsyn enligt denna lag får ej obehöri-
gen yppa eller nyttja vad han därvid erfarit om yrkeshemlighet, arbetsför­
farande, affärsförhållande eller förhållande av betydelse för landets för­
svar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976.

På regeringens vägnar

INGEMUND BENGTSSON

�&ke Bouvin
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1436

' Prop 1975:78, JuU 22, rskr212.

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt