760597.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1976:597

Lag

Utkom från trycket

den 19 juli 1976

1202

om ändring i allmänna arbetstidslagen (1970:103);

utfärdad den 10 juni 1976.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i fråga om allmänna arbetstidslagen

(1970:103)

dels att 3, 8 och 10 §§ skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i lagen närmast efter rubriken "�vertid" skall införas en ny pa­

ragraf, 7 a §, av nedan angivna lydelse.

3 § Utöver de undantag som anges i 2 § får undantag från lagens tillämp­

ning göras genom kollektivavtal, som på arbetstagarsidan slutits eller god­

känts av organisation, vilken är att anse som central arbetstagarorganisa­
tion enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

Arbetsgivare, som är bunden av sådant kollektivavtal, får tillämpa avta­

let på arbetstagare, vilken sysselsättes i a rbete som avses med avtalet.

' Prop. 1975/76:179. SoU 45. rskr 379.

i'

!

m

⬢i

i.vii!

'ii

ö

öt

¬

background image

även om arbetstagaren ej är medlem av den a vtalsslutande organisationen

på arbetstagarsidan. Detta gäller dock ej arbetstagare, som omfattas av an­

nat tillämpligt kollektivavtal.

7 a § I denna lag förstås med övertid arbetstid som överstiger ordinarie ar­
betstid och j ourtid enligt 4, 5 och 7 §§. Har genom k ollektivavtal, som har

tillkommit i den ordning som anges i 3 §, annan ordinarie arbetstid eller

jourtid av talats, förstås med övertid i stället sådan arbetstid som vid hel­

tidsarbete överstiger ordinarie arbetstid och jourtid enligt a vtalet.

Vid beräkning av tillåten övertid enligt 10 § minskas den ordinarie ar­

betstiden enligt 4 § för varje infallande helgdag, som är arbetsfri och som ej

är söndag, med den arbetstid som arbetstagaren skulle ha fullgjort om helg­
dagen i stället hade varit vardag.

8 § Har natur- eller olyckshändelse eller annan därmed jämförlig omstän­

dighet, som ej kunnat förutses, vållat avbrott i v erksamhet eller medfört
överhängande fara för sådant avbrott eller för skada på liv, hälsa eller
egendom, får övertid tagas ut i den utsträckning som förhållandena kräver.

Arbetsgivaren skall göra anmälan till arbetarskyddsstyrelsen om sådant

arbete med angivande av anledning till samt omfattning och varaktighet av
arbetet inom två dygn från arbetets början. Arbetet får icke fortsättas ut­

över denna tid, utan att tillstånd till arbetet sökts hos arbetarskyddsstyrel­

sen. Anmälan eller ansöka n anses gjord, när denna avlämnats till posten i

betalt brev.

Arbetarskyddsstyrelsen får medge undantag från andra stycket. Därvid

får styrelsen föreskriva särskilda villkor.

10 § När särskilda skäl föreligger, får övertid utöver vad som följer av 8 §
tagas ut med högst 48 timmar under en tid av fyra veckor eller 50 timmar

under en kalendermånad, dock högst 150 timmar under ett kalenderår. Har

övertid, som avses i 9 §, tagits ut skall den övertid som medges enligt detta
stycke minskas med den så lunda uttagna tiden.

När synnerliga skäl föreligger, får arbetarskyddsstyrelsen medge ytterli­

gare övertid med högst 150 timmar under e tt kalenderår.

Från de begränsningar som föreskrives i först a stycket får avsteg göras

genom kollektivavtal, som tillkommit i den ordning som anges i 3 §. Om
sådant kollektivavtal gäller 3 § i övrigt.

SFS 1976:597

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1977.

På regeringens vägnar

INGEMUND BENGTSSON

Björn Rydhol m

(Arbetsmarknadsdepartementet)

1203

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt