771163.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1977:1163

om ändring i allmänna arbetstidslagen (1970:103);

den 11 januari 1978

Utfärdad den 19 decembe r 1977.

Enligt r iksdagens beslut' föreskrives att 7, 8 och 10- 13 §§ allmänna ar­

betstidslagen (1970:103) skall ha nedan angivna lydelse.

Prop. 1976/77:149, SoU 19 77/78:1. rskr 18.

2559

Ky- - -j

¬

background image

SFS 1977:1163

7 § Tillsynsmyndighet får medge undantag från oc

. . , om det stora

flertalet av de arbetstagare som beröres samtycker eller annars särskilda
skäl föreligger.

8

Har natur- eller olyckshändelse eller annan därmed jämförlig om­

ständighet, som ej kunnat förutses, vållat avbrott i verks amhet eller med­

fört överhängande fara för sådant avbrott eller för skada på liv, hälsa eller

egendom, får övertid tagas ut i den utsträckning som förhållandena kräver.

Arbetsgivaren skall göra anmälan till tillsynsmyndighet om sådant arbe­

te med angivande av anledning till samt omfattning och varaktighet av ar­

betet inom två dygn från arbetets början. Arbetet får icke fortsättas utöver

denna tid, utan att tillstånd till arbetet sökts hos myndigheten. Anmälan el­

ler ansökan anses gjord, när denna avlämnats till posten i betalt brev.

Tillsynsmyndighet får medge undantag från andra stycket. Därvid får

myndigheten föreskriva särskilda villkor.

10

När särskilda skäl föreligger, får övertid utöver vad som följer av

8 § tagas ut med högst 48 timmar under en tid av fyra veckor eller 50 tim ­

mar under en kalendermånad, dock högst 150 timmar under ett kalenderår.

Har övertid, som avses i 9§ , tagits ut skall de n övertid som medges enligt

detta stycke minskas med den sålunda uttagna tiden.

När synnerliga skäl föreligger får tillsynsmyndighet medge ytterligare

övertid med högst 150 timmar under ett kalenderår.

Från de begränsningar som föreskrives i första stycket får avsteg göras

genom kollektivavtal, som tillkommit i den ordning som anges i 3 §. Om så­
dant kollektivavtal gäller 3 !? i övri gt.

11 § Arbetsgivare skall för a anteckningar om jourtid och övertid enligt

föreskrifter av arbetarskyddsstyrelsen. Arbetstagare har rätt att själv eller

genom a nnan taga del av anteckningarna. Samma rätt tillkommer facklig
organisation som f öreträder arbetstagare på arbetsstället.

12

Tillsyn över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter, som med­

delats med stöd av lagen, utövas av arbetarskyddsstyrelsen samt, under
dess överinseende och ledning, av yrkesinspektionen. Därvid skall i till­

lämpliga delar gälla vad som föreskrives om tillsyn öve r efterlevnaden av

arbetsmiljölagen (1977:1160).

13 §"^ I tillsyn smyndighets avgörande av ärende angående tillämpningen
av denna lag eller föreskrift som meddelats med stöd av lagen skall i de n

omfattning och i d en ordning regeringen bestämmer deltaga särskilda leda­

möter, utsedda efter förslag av rikssammansluiningar av arbetsgivare och

arbetstagare.

2560

^ Sen aste lydelse 1976:597.

⬢' S enaste lydelse 1976:597.
^ Sen aste lydelse 1973:837.

⬢' Sen aste lydelse 1975: 728.

¬

background image

. Mot ar betarskyddsstyrelsens beslut i ä rende som avses i denna lag få r

SFS 1977:1163

talan ej föras.

Denna lag träder i kraft den 1 Juli 1978.

På regeringens vägnar

PER AHLMAR K

�&ke Bouvin

(Arbetsmarknadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt