820674.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1982:674

om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160);

Utkom från trycket

den 6 juli 1982

utfärdad den 24 juni 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om arbetsmiljölagen

(1977:1160)

dels att 4 kap. skall upphöra att gälla

dels att I kap. 3 och 4 §§, 5 kap. 5 §, 8 kap. 2 § och 9 kap. 2 § skall ha

nedan angivna lydelse

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 2 kap. 10 §, av nedan angivna

lydelse.

1 kap.

3

Lagen gäller ej

1. skeppstjänst på andra fartyg än örlogsfartyg,
2. arbete som utföres i arbetsgivarens hushåll.

4 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med­

dela särskilda föreskrifter för totalförsvaret med avvikelse från denna lag.

0

' Prop. 1981/82:154, SoU 55, rskr 436.

^ Senaste lydelse 1980:428. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

1397

¬

background image

\

SFS 1982:674

2 kap.

,

10 § Om arbetstid finns bestämmelser i a rbetstidslagen (1982:673) och

med stöd av denna meddelade föreskrifter.

Särskilda bestämmelser om arbetstid för minderåriga finns i 5 kap. 5 §.

5 kap.

5 § Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, arbetarskyddssty­

relsen meddelar föreskrifter om arbetstidens längd och förläggning för
minderåriga som anlitas till arbete.

8 kap.

2 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrifter eller
villkor som har meddelats med stöd av 3 kap. 12 eller 14 § döms til l böter

eller fängelse i högst ett år.

Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. bryter mot 5 kap. 2 § första stycket,
2. bryter mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 13 eller

15-17 § eller 5 kap. 2 § andra stycket, 3 § andra stycket, 4 eller 5 §,

3. lämnar oriktiga uppgifter om förhållanden av vikt, när en tillsynsmyn­

dighet har begärt upplysningar, handlingar eller prov eller begärt under­

sökningar enligt 7 kap. 3 eller 4 §,

4. utan giltigt skäl tar bort en skyddsanordning eller sätter den ur bruk.

9 kap.

2 § Arbetarskyddsstyrelsens beslut i ärende som avses i 6 kap. 2 § tredje
stycket far inte överklagas. Detsamma gäller styrelsens beslut i ärende
som avser tillämpning av föreskrifter meddelade med stöd av 5 kap. 2 §

andra stycket, 3 § andra stycket eller 5 §.

Andra beslut som arbetarskyddsstyrelsen i särsk ilda fall har meddelat

enligt denna lag eller med stöd av regeringens förordnande enligt lagen, får
överklagas hos regeringen genom besvär.

Arbetarskyddsstyrelsens beslut om föreskrifter till allmän efterrättelse

far inte överklagas.

Denna lag träder i k raft den 1 januari 1983.

Till dess regeringen eller, efter dess bestämmande, arbetarskyddsstyrel­

sen enligt bemyndigande meddelar bestämmelser som motsvarar 5 kap. 5 §

i dess gällande lydelse skall dock den sistnämnda bestämmelsen fortfaran­
de gälla.

På regeringens vägnar

INGEMAR ELIASSON

1398

Lars Lunning
(Arbetsmarknadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt