860056.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Låg

SFS 1986:56

om ändring i arbetstidslagen (1982:673);

utkom Mn trycket

den 18 februari 1986

Utfärdad den 6 februari 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 20 § arbetstidslag en (1982:673)

skall ha följande lydelse.

20

Arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen skall utöva tillsyn

över efterlevnaden av denna lag och de föreskrifter som meddelas med
stöd av lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

På regeringens vägnar

ANNA-GRETA LEIJON

Johan Hirschfeldt
(Arbetsmarknadsdepartementet)

' Prop. 1985/86:40, SoU 6, rskr. 70.

^ �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt