920637.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:637 Lag

Utkom från trycket

001 äodoog 1 arbetstidslagco (1982:673);

den 23 juni 1992

utfärdad den 11 juni 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 27 § arbetstidslagen (1982:673)

skall ha följande lydelse.

27 § Frågor om �vertidsavgift pröv as av allmän domstol efter ansökan

som skall göras av allmän åklagare inom två år från den tidpunkt då
överträdelsen begicks. I fråga om sådan ansökan gäller bestämmelserna i

rättegångsbalken om åtal for brott, på vilket inte kan följa svårare straffan
böter, och bestämmelserna om kvarstad i brottmål. Sedan fem år har

förflutit från den tidpunkt då överträdelsen begicks, f år övertidsavgift ej
tas ut. �vertidsavgifter tillfaller staten.

Beslut varigenom någon har påforts övertidsavgift skall genast sändas

till länsstyrelsen. Avgiften skall betalas till länsstyrelsen inom två må nader

från det att beslutet vann laga k raft. En upplysning om detta skall tas in i

beslutet. Betalas inte avgiften inom denna tid, får avgiften samt dröjsmåls­

avgift beräknad enligt 58 § 2 �5 mom . uppbördslagen (1953:272), drivas

in i den ordning som enligt den lagen gäller för indrivning av skatt.
Indrivningsåtgärder får inte vidtas sedan fem år har förflutit från det att
beslutet vann laga k raft.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. �ldre föreskrifter gäller

dock fortfarande i fråga om övertidsavgift som förfallit till betalning fore

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

B�RJE HORNLUND

Per Virdesten

(Arbetsmarknadsdepartementet)

Prop. 1991/92:93, SkU19, rskr. 269.

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt