SFS 1993:905 Lag om ändring i arbetstidslagen (1982:673)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Arbetstidslag (1982:673) / SFS 1993:905 Lag om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
SFS 1993_905 Lag om ändring i arbetstidslagen (1982_673)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i arbetstidslagen (1982:673);

SFS 1993:905

Utkom från trycket
den 30 juni 1993

utfärdad den 10 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 27 § arbetstidslagen (1982:673)

skall ha följande lydelse.

27 §2 Frågor om övertidsavgift prövas av allmän domstol efter ansökan
som skall göras av allmän åklagare inom två år från den tidpunkt då
överträdelsen begicks. I fråga om sådan ansökan gäller bestämmelserna i
rättegångsbalken om åtal för brott, på vilket inte kan följa svårare straffan
böter, och bestämmelserna om kvarstad i brottmål. Sedan fem år har
förflutit från den tidpunkt då överträdelsen begicks, får övertidsavgift ej
tas ut. �vertidsavgifter tillfaller staten.

Ett beslut genom vilket någon har påförts en övertidsavgift skall genast

sändas till länsstyrelsen. Avgiften skall betalas till länsstyrelsen inom två
månader från det att beslutet vann laga kraft. En upplysning om detta skall
tas in i beslutet. Om avgiften inte betalas inom denna tid, skall dröjsmåls-
avgift tas ut enligt 58 § 2 � 5 mom. uppbördslagen (1953:272). Den
obetalda övertidsavgiften och dröjsmålsavgift skall lämnas för indrivning.
Regeringen får föreskriva att indrivning inte behöver begäras för ett ringa
belopp. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indriv-
ning av statliga fordringar m. m. Indrivningsåtgärder får inte vidtas sedan
fem år har förflutit från det att beslutet vann laga kraft.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

På regeringens vägnar

1939

Per Virdesten

(Arbetsmarknadsdepartementet)

B�RJE H�RNLUND

1

Prop. 1992/93: 198. bet. 1992/93: SkU27. rskr. 1992/93:448.

2

Senaste lydelse 1992:637.

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt