SFS 1997:527 Lag om ändring i arbetstidslagen (1982:673)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Arbetstidslag (1982:673) / SFS 1997:527 Lag om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
SFS 1997_527 Lag om ändring i arbetstidslagen (1982_673)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

944

SFS 1997:527

Utkom från trycket
den 25 juni 1997

Lag
om ändring i arbetstidslagen (1982:673);

utfärdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 27 § arbetstidslagen (1982:673)

skall ha följande lydelse.

27 §2 Frågor om övertidsavgift prövas av allmän domstol efter ansökan
som skall göras av allmän åklagare inom två år från den tidpunkt då överträ-
delsen begicks. I fråga om sådan ansökan gäller bestämmelserna i rätte-
gångsbalken om åtal för brott, på vilket inte kan följa svårare straff än böter,
och bestämmelserna om kvarstad i brottmål. Sedan fem år har förflutit från
den tidpunkt då överträdelsen begicks, får övertidsavgift ej tas ut. �vertids-
avgifter tillfaller staten.

Ett beslut genom vilket någon har påförts en övertidsavgift skall genast

sändas till länsstyrelsen. Avgiften skall betalas till länsstyrelsen inom två
månader från det att beslutet vann laga kraft. En upplysning om detta skall
tas in i beslutet. Om avgiften inte betalas inom denna tid, skall dröjsmålsav-
gift tas ut enligt lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift. Den obetalda över-
tidsavgiften och dröjsmålsavgift skall lämnas för indriving. Regeringen får
föreskriva att indrivning inte behöver begäras för ett ringa belopp. Bestäm-

melser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga
fordringar m.m. Indrivningsåtgärder får inte vidtas sedan fem år har förflutit
från det att beslutet vann laga kraft.

Denna lag träder i kraft den 1 november 1997.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Per Virdesten
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276.

2

Senaste lydelse 1993:905.

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt