SFS 1998:971 Lag om ändring i arbetstidslagen (1982:673)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Arbetstidslag (1982:673) / SFS 1998:971 Lag om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
980971.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i arbetstidslagen (1982:673);

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 § arbetstidslagen (1982:673)

skall ha följande lydelse.

2 §

Lagen gäller inte

1. arbete som utförs i arbetstagarens hem eller annars under sådana förhål-

landen att det inte kan anses vara arbetsgivarens uppgift att vaka över hur ar-
betet är ordnat,

2. arbete som utförs av arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter

och anställningsvillkor har företagsledande eller därmed jämförlig ställning
eller av arbetstagare som med hänsyn till sina arbetsuppgifter har förtroendet
att själva disponera sin arbetstid,

3. arbete som utförs i arbetsgivarens hushåll,
4. fartygsarbete.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva

att lagen skall tillämpas i fråga om fartygsarbete som har undantagits från
tillämpning av bestämmelserna om vilotid i lagen (1998:958) om vilotid för
sjömän.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Cathrine Lilja Hansson
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Prop. 1997/98:128, bet. 1997/98:TU12, rskr. 1997/98:261.

SFS 1998:971

Utkom från trycket
den 21 juli 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt