SFS 2000:766 Lag om ändring i arbetstidslagen (1982:673)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Arbetstidslag (1982:673) / SFS 2000:766 Lag om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
000766.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i arbetstidslagen (1982:673);

utfärdad den 26 oktober 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om arbetstidslagen

(1982:673)

2

,

dels

att 28 § skall upphöra att gälla,

dels

att i 7, 9, 11 och 19 §§ samt i rubriken före 19 § ordet ⬝Arbetar-

skyddsstyrelsen⬝ i olika böjningsformer skall bytas ut mot ⬝Arbetsmiljöver-
ket⬝ i motsvarande form,

dels

att att 20�22, 24, 29, 31 och 32 §§ skall ha följande lydelse.

20 §

3

Arbetsmiljöverket skall ha tillsyn över att lagen och de föreskrifter

som meddelas med stöd av lagen följs.

21 §

Arbetsmiljöverket har rätt att på begäran få de upplysningar och

handlingar som behövs för tillsynen.

För att utöva tillsynen har Arbetsmiljöverket rätt att komma in på arbets-

ställena. Polisen skall därvid lämna den handräckning som behövs.

22 §

Arbetsmiljöverket får meddela de förelägganden eller förbud som be-

hövs för att denna lag och de föreskrifter som meddelas med stöd av lagen
skall följas.

I beslut om föreläggande eller förbud kan Arbetsmiljöverket sätta ut viten.

24 §

Till böter döms en arbetsgivare som uppsåtligen eller av oaktsamhet

har

1. utan att avvikelse har gjorts enligt 3 eller 19 § anlitat en arbetstagare i

strid mot 5�10 eller 12�16 §§ eller brutit mot 11 § eller mot föreskrifter som
har meddelats med stöd av 11 §,

2. lämnat oriktiga uppgifter om förhållanden av vikt, när Arbetsmiljöver-

ket har begärt upplysningar eller handlingar enligt 21 § första stycket.

29 §

Arbetsmiljöverkets beslut i ärenden som avses i 19 § 1�4 eller beslut

om tillstånd enligt 9 § tredje stycket får överklagas hos allmän förvaltnings-
domstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1

Prop. 1999/2000:141, bet. 2000/01:AU2, rskr. 2000/01:2.

2

Senaste lydelse av 19 § 1996:360.

3

Senaste lydelse 1986:56.

SFS 2000:766

Utkom från trycket
den 7 november 2000

background image

2

SFS 2000:766

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Andra beslut som Arbetsmiljöverket har meddelat enligt denna lag får

överklagas hos regeringen.

Arbetsmiljöverkets beslut om föreskrifter får inte överklagas.

31 §

I fråga om föreskrifter får Arbetsmiljöverket underställa regeringen

frågor av särskild betydelse innan verket meddelar beslut i ärendet.

32 §

Arbetsmiljöverket kan förordna att dess beslut skall gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Cathrine Lilja Hansson
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt