SFS 2010:856 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Arbetstidslag (1982:673) / SFS 2010:856 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
100856.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160);

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 3 § och 6 kap. 17 § arbets-

miljölagen (1977:1160)

2 ska ha följande lydelse.

1 kap.

3 §

3

Vid tillämpning av 2�4 och 7�9 kap. ska med arbetstagare likställas

1. den som genomgår utbildning, med undantag för barn i förskolan och

elever i fritidshemmet,

2. den som under vård i anstalt utför anvisat arbete,
3. den som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt och

annan som fullgör i lag föreskriven tjänstgöring eller som deltar i frivillig ut-
bildning för verksamhet inom totalförsvaret.

De som avses i första stycket 1 och 2 ska likställas med arbetstagare även

vid tillämpning av 5 kap. 1 och 3 §§. I fråga om dem som genomgår utbild-
ning finns dessutom särskilda bestämmelser i 6 kap. 6 a, 8, 15, 17 och 18 §§,
7 kap. 13 och 14 §§ samt 9 kap. 3 §.

I fall som avses i första och andra styckena ska det som i lagen sägs om ar-

betsgivare gälla den som driver den verksamhet i vilken arbetet utförs.

6 kap.

17 §

4

De som genomgår utbildning ska av huvudmannen för utbildningen

ges tillfälle att medverka i arbetsmiljöarbetet på arbetsstället, om det är rim-
ligt med hänsyn till utbildningens art och utbildningsperiodens längd.

Omfattningen och utformningen av elevernas deltagande i skolans arbets-

miljöarbete ska anpassas efter deras ålder, mognad och förutsättningar i öv-
rigt när det gäller

1. elever i förskoleklass och i lägre årskurs än årskurs 7 i grundskolan,

specialskolan och i motsvarande utbildningar samt i sameskolan,

2. elever i grundsärskolan, gymnasiesärskolan och motsvarande utbild-

ningar, och

3. elever i särskild utbildning för vuxna.

1 Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370.

2 Lagen omtryckt 1991:677.

3 Senaste lydelse 2009:870.

4 Senaste lydelse 2009:870.

SFS 2010:856

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:856

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Elever i grundskolans årskurs 7�9, specialskolans årskurs 7�10 och gym-

nasieskolan samt motsvarande utbildningar företräds i arbetsmiljöarbetet av
elevskyddsombud.

De som genomgår eftergymnasial utbildning och annan utbildning för

vuxna än särskild utbildning för vuxna företräds i arbetsmiljöarbetet av stu-
derandeskyddsombud. Ett studerandeskyddsombud ska vara minst 18 år.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för vuxenutbildning för utveck-

lingsstörda till utgången av juni 2012.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt