SFS 2010:1231 Lag om ändring i arbetstidslagen (1982:673)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Arbetstidslag (1982:673) / SFS 2010:1231 Lag om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
101231.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i arbetstidslagen (1982:673);

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 26 § arbetstidslagen (1982:673)

ska ha följande lydelse.

26 §

Om en arbetsgivare har överträtt bestämmelserna i 8 eller 9 § utan att

ha stöd i kollektivavtal enligt 3 § eller ha fått dispens enligt 19 §, utgår en
särskild avgift (övertidsavgift). Avgiften tas ut av den fysiska eller juridiska
person som utövar den verksamhet i vilken överträdelsen har begåtts.

�vertidsavgiften utgör för varje timme otillåten övertid och för varje ar-

betstagare som har anlitats i strid mot 8 eller 9 §, en procent av det pris-
basbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gällde vid
den tidpunkt då överträdelsen begicks.

Avgiften kan sättas ned eller efterges om särskilda omständigheter före-

ligger.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

SFS 2010:1231

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt