SFS 2011:740 Lag om ändring i arbetstidslagen (1982:673)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Arbetstidslag (1982:673) / SFS 2011:740 Lag om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
110740.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i arbetstidslagen (1982:673);

utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om arbetstidslagen (1982:673)

dels att nuvarande 10 a § ska betecknas 10 b §,
dels att 2, 3, 8, 9, 10, 19, 24 och 26 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 10 a § ska sättas närmast före den nya

10 b §,

dels att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 8 a, 10 a och 19 a §§,

samt närmast före 19 a § en ny rubrik av följande lydelse.

2 §

2

Lagen gäller inte

1. arbete som utförs under sådana förhållanden att det inte kan anses vara

arbetsgivarens uppgift att vaka över hur arbetet är ordnat,

2. arbete som utförs av arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter

och anställningsvillkor har företagsledande eller därmed jämförlig ställning
eller av arbetstagare som med hänsyn till sina arbetsuppgifter har förtroendet
att själva disponera sin arbetstid,

3. arbete som utförs i arbetsgivarens hushåll,
4. fartygsarbete, eller
5. arbete som omfattas av lagen (2005:395) om arbetstid vid visst väg-

transportarbete.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva

att lagen ska tillämpas i fråga om fartygsarbete som har undantagits från till-
lämpning av bestämmelserna om vilotid i lagen (1998:958) om vilotid för
sjömän.

Bestämmelserna i 10 b §, 13 § första stycket, 13 a § och 14 § tredje

stycket andra meningen gäller inte när lagen (2005:426) om arbetstid m.m.
för flygpersonal inom civilflyget är tillämplig. De gäller inte heller inom
offentlig verksamhet � som exempelvis försvaret, polisen och skydds- och
beredskapsarbeten � för arbete som är speciellt för verksamheten och som är
av sådant slag att konflikt inte kan undvikas med Europaparlamentets och
rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens för-
läggning i vissa avseenden

3.

1 Prop. 2010/11:89, bet. 2010/11:AU8, rskr. 2010/11:254.

2 Senaste lydelse 2008:476.

3 EUT L 299, 18.11.2003, s. 9 (Celex 32003L0088).

SFS 2011:740

Utkom från trycket
den 21 juni 2011

background image

2

SFS 2011:740

I lagen om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget finns bestäm-

melser om årsarbetstid och om ledighet på stationeringsorten för sådan flyg-
personal.

Bestämmelserna i 13 § första stycket, 14 § och 15 § tredje stycket gäller

inte när lagen (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järnvägstra-
fik är tillämplig.

3 §

4

Genom kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central ar-

betstagarorganisation får göras undantag från lagen i dess helhet eller avvi-
kelser från 5 och 6 §§, 7 § andra stycket, 8�10 b §§, 12�14 §§ samt 15 §
andra och tredje styckena. Vidare får raster bytas ut mot måltidsuppehåll
genom sådana kollektivavtal. Avvikelser från 10 b § får dock inte innebära
en längre beräkningsperiod än tolv månader.

Avvikelser från 8 och 8 a §§, 9 § andra stycket, 10 och 10 a §§ och 13 §

andra stycket får göras även med stöd av kollektivavtal som har slutits av en
lokal arbetstagarorganisation. Sådana avvikelser gäller dock under en tid av
högst en månad, räknat från dagen för avtalets ingående.

En arbetsgivare som är bunden av ett sådant kollektivavtal som avses i

första eller andra stycket får tillämpa avtalet även på arbetstagare som inte är
medlemmar av den avtalsslutande arbetstagarorganisationen om de syssel-
sätts i arbete som avses med avtalet.

Undantag från lagen i dess helhet och avvikelser från 10 b §, 13 § första

stycket, 13 a §, 14 § och 15 § andra och tredje styckena samt byten av raster
mot måltidsuppehåll enligt denna paragraf får göras endast om detta inte
innebär att mindre förmånliga villkor ska tillämpas för arbetstagarna än som
följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG. Ett avtal är
ogiltigt i den utsträckning det innebär att mindre förmånliga villkor ska till-
lämpas för arbetstagarna än som följer av direktivet.

8 §

När det finns särskilt behov av ökad arbetstid, får övertid tas ut med

högst 48 timmar per arbetstagare under en tid av fyra veckor eller 50 timmar
under en kalendermånad, dock med högst 200 timmar under ett kalenderår
(allmän övertid).

8 a §

�vertid utöver allmän övertid får tas ut med högst 150 timmar per

arbetstagare under ett kalenderår om det finns särskilda skäl för det och situ-
ationen inte har gått att lösa på annat rimligt sätt (extra övertid).

Extra övertid och allmän övertid får tillsammans inte överstiga 48 timmar

per arbetstagare under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalen-
dermånad.

9 §

5

Har en natur- eller olyckshändelse eller annan liknande omständighet

som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren vållat avbrott i verksamheten
eller medfört överhängande fara för sådant avbrott eller för skada på liv,
hälsa eller egendom, får övertid tas ut för arbete i den utsträckning som för-
hållandena kräver (nödfallsövertid).

4 Senaste lydelse 2005:165.

5 Senaste lydelse 2000:766. �ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

background image

3

SFS 2011:740

Om det för arbetsstället finns en lokal arbetstagarorganisation inom vars

avtalsområde arbetet faller, får nödfallsövertid tas ut endast under förutsätt-
ning att arbetsgivaren snarast underrättar organisationen om övertidsarbetet.

10 §

Med mertid förstås sådan arbetstid som vid deltidsanställning översti-

ger arbetstagarens ordinarie arbetstid och jourtid enligt anställningsavtalet.
Bestämmelserna om beräkning av övertid i 7 § andra stycket ska tillämpas
även vid beräkning av mertid.

När det finns särskilt behov av ökad arbetstid, får mertid tas ut med högst

200 timmar per arbetstagare under ett kalenderår (allmän mertid). Mertid får
också tas ut med tillämpning av de villkor för nödfallsövertid som anges i
9 §.

10 a §

Mertid utöver allmän mertid får tas ut med högst 150 timmar per

arbetstagare under ett kalenderår om det finns särskilda skäl för det och situ-
ationen inte har gått att lösa på annat rimligt sätt (extra mertid).

Extra mertid och allmän mertid får tillsammans inte överstiga 48 timmar

per arbetstagare under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalen-
dermånad.

19 §

6

Kan kollektivavtal som avses i 3 § inte träffas, får Arbetsmiljöverket

medge avvikelse från 5, 6, 10 b och 12�14 §§ samt 15 § andra och tredje
styckena, om det finns särskilda skäl för det.

Arbetsmiljöverkets beslut enligt denna paragraf får inte innebära att min-

dre förmånliga villkor ska tillämpas för arbetstagarna än som följer av Euro-
paparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG.

Skyddsombuds begäran om åtgärder

19 a §

Om ett skyddsombud anser att åtgärder behöver vidtas för att säker-

ställa att 8 a, 9 och 10 a §§ följs, ska skyddsombudet vända sig till arbetsgi-
varen och begära att denne vidtar sådana åtgärder. Om skyddsombudet begär
det, ska arbetsgivaren genast lämna skyddsombudet en skriftlig bekräftelse
på att begäran har mottagits.

Arbetsgivaren ska utan dröjsmål lämna besked i frågan om den eller de

åtgärder skyddsombudet har begärt. Lämnar arbetsgivaren inte ett sådant
besked eller avslår arbetsgivaren skyddsombudets begäran, ska Arbetsmiljö-
verket pröva om föreläggande eller förbud enligt 22 § ska meddelas, om
skyddsombudet begär det.

24 §

7

Till böter döms en arbetsgivare som uppsåtligen eller av oaktsamhet

har

1. utan att undantag eller avvikelser har gjorts enligt 3 eller 19 § anlitat en

arbetstagare i strid mot 5, 6, 7, 8, 8 a, 9, 10, 10 a, 10 b, 12, 13, 14, 15 eller
16 § eller brutit mot 11 § eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd
av 11 §,

6 Senaste lydelse 2005:165.

7 Senaste lydelse 2005:165.

background image

4

SFS 2011:740

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

2. lämnat oriktiga uppgifter om förhållanden av vikt, när Arbetsmiljöver-

ket har begärt upplysningar eller handlingar enligt 21 § första stycket.

26 §

8

Om en arbetsgivare har överträtt 8, 8 a eller 9 § utan att ha stöd i kol-

lektivavtal enligt 3 §, ska den fysiska eller juridiska person som utövar den
verksamhet i vilken överträdelsen har begåtts betala en särskild avgift (över-
tidsavgift).

�vertidsavgiften utgör för varje timme otillåten övertid och för varje ar-

betstagare som har anlitats i strid mot 8, 8 a eller 9 §, en procent av det pris-
basbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gällde vid
den tidpunkt då överträdelsen begicks.

Avgiften kan sättas ned eller efterges, om det finns särskilda skäl för det.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.
2. Medgivanden som har meddelats av Arbetsmiljöverket enligt 19 § i

dess äldre lydelse gäller fortfarande.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

8 Senaste lydelse 2010:1231.

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt