SFS 2012:913 Lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Diskrimineringslag (2008:567) / SFS 2012:913 Lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)
120913.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i diskrimineringslagen (2008:567);

utfärdad den 13 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 18 § diskrimineringslagen

(2008:567) ska ha följande lydelse.

4 kap.

18 §

Ett beslut av ett universitet eller en högskola med staten som huvud-

man får, i fråga om utbildning enligt högskolelagen (1992:1434), överklagas
till �verklagandenämnden för högskolan på den grunden att beslutet strider
mot

1. diskrimineringsförbudet i 2 kap. 5 § första stycket, om beslutet avser
a. tillträde till utbildning,
b. tillgodoräknande av utbildning,
c. anstånd med studier eller fortsättning av studier efter studieuppehåll,
d. byte av handledare,
e. indragning av handledare och andra resurser vid utbildning på forskar-

nivå,

f. utbildningsbidrag för doktorander, eller
g. en ingripande åtgärd mot en student,
2. diskrimineringsförbudet i 2 kap. 5 § andra stycket, eller
3. förbudet mot repressalier i 2 kap. 19 §.
Om överklagandenämnden finner att det överklagade beslutet strider mot

något av förbuden och att detta kan antas ha inverkat på utgången, ska beslu-
tet undanröjas och ärendet, om det behövs, visas åter till universitetet eller
högskolan för ny prövning.

Om ett beslut kan överklagas enligt någon annan författning, ska överkla-

gande ske i den där föreskrivna ordningen i stället för enligt första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2013.

På regeringens vägnar

ERIK ULLENHAG

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2012/13:1, utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113.

SFS 2012:913

Utkom från trycket
den 21 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt