SFS 2017:1081 Lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Diskrimineringslag (2008:567) / SFS 2017:1081 Lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)
171081.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i diskrimineringslagen (2008:567);

utfärdad den 16 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 12 c § diskrimineringslagen

(2008:567) ska ha följande lydelse.

2 kap.

12 c §

2

Förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet i 12 §

första stycket 1 gäller inte

1. i fråga om bostäder,
2. för privatpersoner, och
3. om det i fråga om tillhandahållande av varor och tjänster krävs åtgärder i

fråga om fastigheter och byggnadsverk som går utöver de krav på tillgänglig-
het och användbarhet som har ställts i bygglov eller startbesked för den aktu-
ella fastigheten eller byggnadsverket enligt plan- och bygglagen (2010:900)
eller äldre motsvarande bestämmelser och enligt föreskrifter som har medde-
lats med stöd av dessa bestämmelser.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2018.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2016/17:220, bet. 2017/18:AU3, rskr. 2017/18:29.

2 Senaste lydelse 2014:958.

SFS 2017:1081

Utkom från trycket
den 28 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt