SFS 2017:1128 Lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Diskrimineringslag (2008:567) / SFS 2017:1128 Lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)
171128.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i diskrimineringslagen (2008:567);

utfärdad den 23 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 14 a § diskrimineringslagen

(2008:567) ska ha följande lydelse.

2 kap.

14 a §

2

Förbudet mot diskriminering i 14 § 1 som har samband med kön

hindrar inte tillämpning av bestämmelser i lag om änkepension eller utbetal-
ning av barnbidrag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2017/18:10, bet. 2017/18:SfU12, rskr. 2017/18:47.

2 Senaste lydelse 2012:673.

SFS 2017:1128

Utkom från trycket
den 1 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt