SFS 1994:292 Lag om ändring i jämställdhetslagen (1991:433)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Diskrimineringslag (2008:567) / SFS 1994:292 Lag om ändring i jämställdhetslagen (1991:433)
SFS 1994_292 Lag om ändring i jämställdhetslagen (1991_433)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:292

Utkom från trycket

den 18 maj 1994

618

Lag
om ändring i jämställdhetslagen (1991:433);

utfärdad den 5 maj 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om jämställdhetslagen

(1991:433)

dels att 13 och 14 §§ skall upphöra att gälla,
dels att 2, 11, 12, 18 och 46 §§ skall ha följande lydelse,

1

Prop. 1993/94:147, bet. 1993/94: AU 17, rskr. 1993/94:290.

background image

SFS 1994:292

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 9 a §, samt närmast före

denna en ny rubrik av följande lydelse.

2 § Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att jämställdhet i
arbetslivet skall uppnås. De skall särskilt verka för att utjämna och för-
hindra skillnader i löner och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och
män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt.

Lönefrågor

9 a § Arbetsgivaren skall, som ett led i verksamheten enligt 2 §, årligen
kartlägga förekomsten av löneskillnader mellan kvinnor och män i skilda
typer av arbete och för olika kategorier av arbetstagare.

Denna skyldighet gäller dock inte arbetsgivare som vid senaste kalender-

årsskifte sysselsatte färre än tio arbetstagare.

11 § En jämställdhetsplan enligt 10 § skall innehålla en översikt över de

åtgärder enligt 4 - 9 §§ som är behövliga på arbetsplatsen och ange vilka av
dessa åtgärder som arbetsgivaren avser att påbörja eller genomföra under
det kommande året.

I planen skall också översiktligt redovisas resultatet av den kartläggning

som arbetsgivaren skall göra enligt 9 a § samt de åtgärder som motiveras
av kartläggningen.

En redovisning av hur de planerade åtgärderna enligt första och andra

styckena har genomförts skall tas in i efterföljande års plan.

12 § Kollektivavtal som träffas i hänseenden som anges i 4 - 11 §§ befri-

ar inte arbetsgivaren från skyldighet att iaktta föreskrifterna i dessa para-
grafer.

18 § Otillåten könsdiskriminering skall anses föreligga, när en arbetsgi-
vare tillämpar lägre lön eller annars sämre anställningsvillkor för en ar-
betstagare än dem som arbetsgivaren tillämpar för arbetstagare av motsatt
kön, när de utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt.

Detta gäller dock inte, om arbetsgivaren kan visa att de olika anställ-

ningsvillkoren beror på skillnader i arbetstagarnas sakliga förutsättningar
för arbetet eller att de i varje fall inte vare sig direkt eller indirekt har
samband med arbetstagarnas könstillhörighet.

46 § I en tvist enligt 45 § får Jämställdhetsombudsmannen föra talan för
en enskild arbetstagare eller arbetssökande, om den enskilde medger det
och om ombudsmannen finner att en dom i tvisten är betydelsefull för
rättstillämpningen eller det annars finns särskilda skäl för det. För om-
budsmannen talan för en enskild med stöd av denna lag, får ombuds-
mannen i samma rättegång föra också annan talan för den enskilde.

Talan förs vid Arbetsdomstolen.

619

background image

SFS 1994:292

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

BENGT WESTERBERG

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

620

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt