SFS 1998:208 Lag om ändring i jämställdhetslagen (1991:433)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Diskrimineringslag (2008:567) / SFS 1998:208 Lag om ändring i jämställdhetslagen (1991:433)
SFS 1998_208 Lag om ändring i jämställdhetslagen (1991_433)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

478

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

1

Prop. 1997/98:55, bet. 1997/98:AU 10, rskr. 1997/98:186.

SFS 1998:208

Utkom från trycket
den 19 maj 1998

Lag
om ändring i jämställdhetslagen (1991:433);

utfärdad den 7 maj 1998.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om jämställdhetslagen

(1991:433)

dels att 6 och 28 §§ skall ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 22 § skall lyda ⬝Förbud mot trakasserier

m.m.⬝,

dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 22 a och 27 a §§, av

följande lydelse.

6 § Arbetsgivaren skall vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att
någon arbetstagare utsätts för sexuella trakasserier eller trakasserier på grund
av en anmälan om könsdiskriminering.

Med sexuella trakasserier avses sådant ovälkommet uppträdande grundat

på kön eller ovälkommet uppträdande av sexuell natur som kränker arbetsta-
garens integritet i arbetet.

22 a § En arbetsgivare som får kännedom om att en arbetstagare anser sig
ha blivit utsatt för sexuella trakasserier av en annan arbetstagare skall utreda
omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i förekommande fall
vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra fortsatta sexuella
trakasserier.

27 a § Om arbetsgivaren inte fullgör sina skyldigheter enligt 22 a §, skall
arbetsgivaren betala skadestånd till arbetstagaren för den kränkning som un-
derlåtenheten innebär.

28 § Om det är skäligt, kan skadestånd enligt 25, 26, 27 eller 27 a § sättas
ned eller helt falla bort.

background image

479

SFS 1998:208

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Tuula Tikkanen Kihlgren
(Arbetsmarknadsdepartementet)

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt