SFS 2006:67 Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Diskrimineringslag (2008:567) / SFS 2006:67 Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever
060067.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om förbud mot diskriminering och annan
kränkande behandling av barn och elever;

utfärdad den 16 februari 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

Lagens ändamål och tillämpningsområde

1 § Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter
samt att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, reli-
gion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.
Lagen har också till ändamål att motverka annan kränkande behandling.

Denna lag tillämpas på utbildning och annan verksamhet som avses i

skollagen (1985:1100).

Definitioner

2 § I denna lag avses med

elev:

den som utbildas eller söker utbildning enligt skollagen

(1985:1100),

barn: den som deltar i eller söker till förskoleverksamhet eller skolbarns-

omsorg enligt skollagen,

personal: anställda och uppdragstagare i utbildning och annan verksam-

het,

etnisk tillhörighet: att någon tillhör en grupp av personer som har samma

nationella eller etniska ursprung, ras eller hudfärg,

sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning,
funktionshinder: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga be-

gränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller
en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas upp-
stå,

1 Prop. 2005/06:38, bet. 2005/06:UbU4, rskr. 2005/06:149.

2 Jfr rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen
om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung (EGT L 180,
19.7.2000, s. 22, Celex 32000L0043), rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 novem-
ber 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet (EGT L 303,
2.12.2000, s. 16, Celex 32000L0078; rättelse av rubriken EGT L 2, 5.1.2001, s. 42,
Celex 32000L0078R/01/) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/73/EG av
den 23 september 2002 om ändring av rådets direktiv 76/207/EEG om genomförandet
av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställ-
ning, yrkeutbildning och befordran samt arbetsvillkor, EGT L 269, 5.10.2002, s. 15
(Celex 32002L0073).

SFS 2006:67

Utkom från trycket
den 28 februari 2006

background image

2

SFS 2006:67

trakasserier: ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdig-

het, och som

1. har samband med
� etnisk tillhörighet (etniska trakasserier),
� religion eller annan trosuppfattning (trakasserier på grund av religion

eller annan trosuppfattning),

� sexuell läggning (trakasserier på grund av sexuell läggning),
� funktionshinder (trakasserier på grund av funktionshinder),
� kön (trakasserier på grund av kön), eller
2. är av sexuell natur (sexuella trakasserier),
annan kränkande behandling: ett uppträdande som annars kränker ett

barns eller en elevs värdighet.

Ansvar för anställda och uppdragstagare

3 § Huvudmannen för sådan verksamhet som avses i 1 § andra stycket
ansvarar för att anställda och uppdragstagare i denna verksamhet följer de
skyldigheter som anges i denna lag när de handlar i tjänsten eller inom
ramen för uppdraget.

Tvingande bestämmelser

4 § Avtalsvillkor som inskränker skyldigheter enligt denna lag är utan
verkan.

Aktiva åtgärder

Målinriktat arbete

5 § Huvudmannen för verksamheten skall se till att det bedrivs ett mål-
inriktat arbete för att främja de ändamål som anges i 1 § första stycket. Sär-
skilda föreskrifter om detta finns i 6�8 §§.

Likabehandlingsplan

6 § Huvudmannen för verksamheten eller den huvudmannen bestämmer
skall se till att det finns en likabehandlingsplan för varje enskild verksamhet.
Planen skall syfta till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett
kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell lägg-
ning eller funktionshinder och att förebygga och förhindra trakasserier och
annan kränkande behandling. I planen skall planerade åtgärder redovisas.
Planen skall årligen följas upp och ses över.

Skyldighet att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande
behandling

7 § Huvudmannen för verksamheten eller den huvudmannen bestämmer
skall vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts
för trakasserier och annan kränkande behandling.

background image

3

SFS 2006:67

Skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier och annan
kränkande behandling

8 § Om huvudmannen för verksamheten, rektorn eller någon med motsva-
rande ledningsfunktion eller annan personal får kännedom om att ett barn
eller en elev i verksamheten anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller
annan kränkande behandling i samband med att verksamheten genomförs,
skall huvudmannen eller den huvudmannen bestämmer utreda omständig-
heterna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas
för att förhindra fortsatta trakasserier eller annan kränkande behandling.

Förbud mot diskriminering

Direkt diskriminering

9 § Huvudmannen för verksamheten, rektorn eller någon med mot-
svarande ledningsfunktion eller annan personal får inte missgynna ett barn
eller en elev genom att behandla barnet eller eleven sämre än denne företrä-
dare för verksamheten behandlar, har behandlat eller skulle ha behandlat nå-
got annat barn eller någon annan elev i en jämförbar situation, om missgyn-
nandet har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan tros-
uppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Indirekt diskriminering

10 § Huvudmannen för verksamheten, rektorn eller någon med mot-
svarande ledningsfunktion eller annan personal får inte missgynna ett barn
eller en elev genom att tillämpa en bestämmelse, ett kriterium eller ett för-
faringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken särskilt miss-
gynnar barn eller elever med visst kön, viss etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, sexuell läggning eller visst funktionshinder. Detta
gäller dock inte om bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet kan moti-
veras av ett berättigat mål och medlen är lämpliga och nödvändiga för att
uppnå målet.

Trakasserier

11 § Huvudmannen för verksamheten, rektorn eller någon med mot-
svarande ledningsfunktion eller annan personal får inte utsätta ett barn eller
en elev för trakasserier.

Instruktioner att diskriminera

12 § Huvudmannen för verksamheten, rektorn eller någon med mot-
svarande ledningsfunktion eller annan personal får inte lämna order eller in-
struktioner om diskriminering av ett barn eller en elev i sin verksamhet en-
ligt 9�11 §§.

background image

4

SFS 2006:67

Förbud mot annan kränkande behandling

13 § Huvudmannen för verksamheten, rektorn eller någon med mot-
svarande ledningsfunktion eller annan personal får inte utsätta ett barn eller
en elev för annan kränkande behandling.

Förbud mot repressalier

14 § Huvudmannen för verksamheten, rektorn eller någon med mot-
svarande ledningsfunktion eller annan personal får inte utsätta ett barn eller
en elev för repressalier på grund av att barnet eller eleven har anmält eller
påtalat att någon i verksamheten handlat i strid med denna lag eller på grund
av att barnet eller eleven har medverkat i en utredning enligt denna lag.

Skadestånd

15 § Om huvudmannen för verksamheten, rektorn eller någon med mot-
svarande ledningsfunktion eller annan personal åsidosätter sina skyldigheter
enligt 6�14 §§, skall huvudmannen dels betala skadestånd till barnet eller
eleven för kränkning, dels ersätta annan skada som har orsakats av åsido-
sättandet. Skadestånd för kränkning i andra fall än vid diskriminering eller
repressalier utgår dock inte, om kränkningen är ringa.

Om det finns särskilda skäl, kan skadeståndet för kränkning sättas ned

eller helt falla bort.

Tillsyn

16 § Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskrimi-
nering, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning,
Handikappombudsmannen och Statens skolverk skall inom sina respektive
ansvarsområden se till att denna lag följs.

Huvudmannen för verksamheten eller rektorn eller någon med mot-

svarande ledningsfunktion är skyldig att på uppmaning av en ombudsman
eller av Statens skolverk lämna de uppgifter om förhållandena i verksamhe-
ten som kan vara av betydelse för tillsynen.

Rättegången

17 § Mål om skadestånd enligt denna lag skall handläggas enligt vad som
är föreskrivet i rättegångsbalken om rättegången i tvistemål där förlikning
om saken är tillåten.

I sådana mål kan det dock förordnas att vardera parten skall bära sin rätte-

gångskostnad, om den part som har förlorat målet hade skälig anledning att
få tvisten prövad.

Bevisbörda

18 § Om ett barn eller en elev som anser sig ha blivit diskriminerad enligt
9�12 §§, utsatt för annan kränkande behandling enligt 13 § eller utsatt för
repressalier enligt 14 § visar omständigheter som ger anledning att anta att

background image

5

SFS 2006:67

hon eller han blivit diskriminerad, utsatt för annan kränkande behandling
eller utsatt för repressalier, är det huvudmannen för verksamheten som skall
visa att diskriminering, annan kränkande behandling eller repressalier inte
förekommit.

19 § Om ett barn eller en elev visar att han eller hon har blivit utsatt för
trakasserier eller annan kränkande behandling av ett annat barn eller en
annan elev i samband med att verksamheten genomförs, skall huvudmannen
för att undgå skadeståndsansvar visa att alla skäliga åtgärder för att före-
bygga eller förhindra behandlingen hade vidtagits.

Rätt att föra talan

20 § I en tvist om skadestånd enligt denna lag får Jämställdhetsombuds-
mannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Ombudsmannen mot
diskriminering på grund av sexuell läggning, Handikappombudsmannen
eller Statens skolverk som part föra talan för en elev som medger det. För
barn och elever under 18 år som inte har ingått äktenskap skall vårdnadsha-
varna lämna medgivande.

Om en ombudsman eller Statens skolverk för talan enligt första stycket,

får ombudsmannen eller verket i samma rättegång föra också annan talan
som ombud för barnet eller eleven.

Det som föreskrivs i rättegångsbalken om part beträffande jävsförhål-

lande, personlig inställelse, hörande under sanningsförsäkran och andra frå-
gor som rör bevisningen skall gälla även den för vilken en ombudsman eller
Statens skolverk för talan enligt första stycket.

Preskription m.m.

21 § En talan i mål om skadestånd enligt 9, 10, 12 eller 14 § skall väckas
inom två år efter det att den påtalade handlingen företogs eller en skyldighet
senast skulle ha fullgjorts. I annat fall är rätten till talan förlorad.

22 § En talan som förs av Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen
mot etnisk diskriminering, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av
sexuell läggning, Handikappombudsmannen eller Statens skolverk behand-
las som om talan hade förts av barnet eller eleven själv.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2006 och tillämpas på skadefall som

inträffar efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

IBRAHIM BAYLAN
(Utbildnings- och
kulturdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt