SFS 2006:69 Lag om ändring i lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Diskrimineringslag (2008:567) / SFS 2006:69 Lag om ändring i lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering
060069.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:307) om förbud mot
diskriminering;

utfärdad den 16 februari 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2003:307) om för-

bud mot diskriminering

dels att 2 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 12 a §, och närmast före

12 a § en ny rubrik av följande lydelse.

2 § Bestämmelser om förbud mot diskriminering finns också i

� jämställdhetslagen (1991:433),
� lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund

av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

� lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund

av funktionshinder,

� lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund

av sexuell läggning,

� lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan, och
� lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande be-

handling av barn och elever.

I 16 kap. 9 § brottsbalken finns bestämmelser om olaga diskriminering.

Studiestöd

12 a § Diskriminering som har samband med kön, etnisk tillhörighet, reli-
gion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder är
förbjuden i fråga om statligt studiestöd.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2006.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK

Cecilia Bergman
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:38, bet. 2005/06:UbU4, rskr. 2005/06:149.

2 Jfr rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen
om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung (EGT L 180,
19.7.2000, s. 22, Celex 32000L0043).

SFS 2006:69

Utkom från trycket
den 28 februari 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt