SFS 2003:307 Lag om förbud mot diskriminering

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Diskrimineringslag (2008:567) / SFS 2003:307 Lag om förbud mot diskriminering
030307.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om förbud mot diskriminering;

utfärdad den 5 juni 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

följande.

Lagens ändamål

1 §

Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering som har sam-

band med någon av diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Andra bestämmelser med förbud mot diskriminering

2 §

Bestämmelser om förbud mot diskriminering finns också i

� jämställdhetslagen (1991:433),
� lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund

av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

� lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund

av funktionshinder,

� lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund

av sexuell läggning, och

� lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan.
I 16 kap. 9 § brottsbalken finns bestämmelser om olaga diskriminering.

Definitioner

Diskriminering

3 §

I denna lag avses med diskriminering

1.

direkt diskriminering

: att en enskild person missgynnas genom att be-

handlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha be-
handlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med et-
nisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller
funktionshinder,

1

Prop. 2002/03:65, bet. 2002/03:AU7, rskr. 2002/03:207.

2

Jfr rådets direktiv 2000/43/EG om genomförandet av principen om likabehandling

av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung (EGT L 180, 19.7.2000, s. 22,
Celex 3000L043) och rådets direktiv 2000/78/EG om inrättande av en allmän ram för
likabehandling i arbetslivet (EGT L 303, 2.12.2000, s. 16, Celex 3000L0078; rättelse
av rubriken EGT L 2, 5.1.2001, s. 42, Celex 3000L0078R (01)).

SFS 2003:307

Utkom från trycket
den 16 juni 2003

background image

2

SFS 2003:307

2.

indirekt diskriminering

: att en enskild person missgynnas genom till-

lämpning av bestämmelser, kriterier eller förfaringssätt som framstår som
neutrala men som i praktiken särskilt missgynnar personer med viss etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller visst
funktionshinder, såvida inte bestämmelserna, kriterierna eller förfarings-
sätten kan motiveras av berättigade mål och medlen är lämpliga och nöd-
vändiga för att uppnå målet,

3.

trakasserier

: ett uppträdande som kränker en persons värdighet och

som har samband med etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfatt-
ning, sexuell läggning eller funktionshinder,

4.

instruktioner att diskriminera

: order eller instruktioner att diskriminera

en person enligt 1�3 som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroen-
deförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gente-
mot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag.

Etnisk tillhörighet, sexuell läggning och funktionshinder

4 §

I denna lag avses med

1.

etnisk tillhörighet

: att någon tillhör en grupp av personer som har

samma nationella eller etniska ursprung, ras eller hudfärg,

2.

sexuell läggning

: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning,

3.

funktionshinder

: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga

begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada
eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas
uppstå.

Förbud mot diskriminering

Arbetsmarknadspolitisk verksamhet

5 §

Diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet, religion eller

annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder av arbetssö-
kande eller arbetstagare är förbjuden

1. vid förmedling av arbete hos den offentliga arbetsförmedlingen eller

annan som bedriver arbetsförmedling, och

2. i fråga om andra insatser inom den arbetsmarknadspolitiska verk-

samheten.

Diskrimineringsförbudet innebär dock inte hinder mot tillämpning av

bestämmelser som är ett led i strävanden att främja lika möjligheter oavsett
etnisk tillhörighet.

Start eller bedrivande av näringsverksamhet

6 §

Diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet, religion eller

annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder är förbjuden i
fråga om ekonomiskt stöd, tillstånd, registrering eller liknande som behövs
eller kan ha betydelse för att en enskild person skall kunna starta eller be-
driva näringsverksamhet.

background image

3

SFS 2003:307

Yrkesutövning

7 §

Diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet, religion eller

annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder är förbjuden i
fråga om behörighet, legitimation, auktorisation, registrering, godkännande
eller liknande som behövs eller kan ha betydelse för att en enskild person
skall kunna utöva ett visst yrke.

Medlemskap m.m.

8 §

Diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet, religion eller

annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder är förbjuden i
fråga om

1. medlemskap eller medverkan i en arbetstagarorganisation, arbets-

givarorganisation eller yrkesorganisation, och

2. förmåner som en sådan organisation tillhandahåller sina medlemmar.

Varor, tjänster och bostäder

9 §

Diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet, religion eller

annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder är förbjuden
vid yrkesmässigt tillhandahållande av varor, tjänster eller bostäder.

Socialtjänsten m.m.

10 §

Diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet, religion

eller annan trosuppfattning är förbjuden i fråga om

1. insatser inom socialtjänsten, och
2. tillstånd till färdtjänst och riksfärdtjänst samt bostadsanpassnings-

bidrag.

Socialförsäkringssystemet

11 §

Diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet, religion

eller annan trosuppfattning är förbjuden i fråga om socialförsäkringen och
anslutande bidragssystem.

Arbetslöshetsförsäkringen

12 §

Diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet, religion

eller annan trosuppfattning är förbjuden i fråga om arbetslöshets-
försäkringen.

Hälso- och sjukvården

13 §

Diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet, religion

eller annan trosuppfattning är förbjuden i hälso- och sjukvård och annan
medicinsk verksamhet.

background image

4

SFS 2003:307

Förbud mot repressalier

14 §

Den som påstås ha diskriminerat någon enligt denna lag får inte ut-

sätta en enskild person för repressalier på grund av att han eller hon anmält
eller påtalat diskrimineringen eller medverkat i en utredning om denna.

Ogiltighet och skadestånd

Ogiltighet

15 §

Om någon diskrimineras genom en bestämmelse i ett avtal på ett sätt

som är förbjudet enligt denna lag, skall bestämmelsen jämkas eller förklaras
ogiltig om den som diskriminerats begär det. Har bestämmelsen sådan bety-
delse för avtalet att det inte skäligen kan krävas att detta i övrigt skall gälla
med oförändrat innehåll, får avtalet jämkas även i annat hänseende eller i sin
helhet förklaras ogiltigt.

Diskrimineras någon på ett sätt som är förbjudet enligt denna lag genom

uppsägning av ett avtal eller genom en annan sådan rättshandling, skall rätts-
handlingen förklaras ogiltig om den som diskriminerats begär det.

Skadestånd

16 §

Den som diskriminerar någon på ett sätt som är förbjudet enligt denna

lag skall betala skadestånd för den kränkning som diskrimineringen innebär.
Om en arbetstagare diskriminerar någon skall skadeståndet betalas av den
som har arbetstagaren i sin tjänst.

17 §

Den som utsätter någon för repressalier på ett sätt som är förbjudet

enligt 14 § skall betala skadestånd för den kränkning som repressalierna
innebär. Om en arbetstagare utsätter någon för repressalier skall skadestån-
det betalas av den som har arbetstagaren i sin tjänst.

18 §

Om det är skäligt kan skadestånd enligt 16 eller 17 § sättas ned eller

helt falla bort.

Tillsyn

19 §

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Ombudsmannen mot dis-

kriminering på grund av sexuell läggning och Handikappombudsmannen
skall se till att denna lag följs.

Ombudsmännen skall försöka förmå dem som omfattas av förbuden mot

diskriminering och repressalier att frivilligt följa lagen.

Rättegången

Tillämpliga regler

20 §

Mål om tillämpningen av förbuden mot diskriminering och förbudet

mot repressalier enligt denna lag skall handläggas enligt vad som är föreskri-
vet i rättegångsbalken om rättegången i tvistemål där förlikning om saken är
tillåten.

background image

5

SFS 2003:307

Domstolen får dock förordna att vardera parten skall bära sin rätte-

gångskostnad, om den som anser sig ha blivit diskriminerad eller utsatt för
repressalier förlorat målet och hade skälig anledning att få tvisten prövad.
Detta gäller dock inte när någon av ombudsmännen för talan som part enligt
22 §.

Bevisbörda

21 §

Om den som anser sig ha blivit diskriminerad eller utsatt för repressa-

lier visar omständigheter som ger anledning att anta att han eller hon blivit
diskriminerad eller utsatt för repressalier, är det svaranden som skall visa att
diskriminering eller repressalier inte förekommit.

Rätt att föra talan

22 §

I en tvist enligt denna lag får Ombudsmannen mot etnisk diskri-

minering, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning
eller Handikappombudsmannen som part föra talan för en enskild som anser
sig ha blivit diskriminerad eller utsatt för repressalier, om den personen
medger det. Om ombudsmannen för sådan talan får ombudsmannen i samma
rättegång föra också annan talan som ombud för den personen.

Preskription m.m.

23 §

En talan i en tvist enligt denna lag skall väckas inom två år efter det

att den påtalade handlingen företogs eller en skyldighet senast skulle ha full-
gjorts. I annat fall är rätten till talan förlorad.

24 §

Vad som finns föreskrivet i rättegångsbalken om part beträffande

jävsförhållande, pågående rättegång, personlig inställelse samt hörande un-
der sanningsförsäkran och andra frågor som rör bevisningen skall även gälla
den för vilken Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Ombudsmannen
mot diskriminering på grund av sexuell läggning eller Handikappombuds-
mannen för talan enligt denna lag.

Vad som gäller enligt rättegångsbalken om pågående rättegång för en en-

skild som för talan enligt denna lag gäller även en ombudsman som för talan
som part för den enskilde enligt denna lag.

25 §

Rättens avgörande i ett mål där Ombudsmannen mot etnisk diskrimi-

nering, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning
eller Handikappombudsmannen för talan för en enskild har rättskraft i för-
hållande till denna person. Avgörandet får överklagas av den enskilde.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

MONA SAHLIN
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt