SFS 2003:308 Lag om ändring i lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Diskrimineringslag (2008:567) / SFS 2003:308 Lag om ändring i lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet
030308.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:130) om åtgärder mot
etnisk diskriminering i arbetslivet;

utfärdad den 5 juni 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om lagen (1999:130) om åt-

gärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet

dels

att 3 § skall upphöra att gälla,

dels

att rubriken närmast före 3 § skall utgå,

dels

att rubriken till lagen, 1, 2, 4�10, 12�14, 16, 17, 24 och 36 §§ samt

rubriken närmast efter 7 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas fem nya paragrafer, 1 a, 1 b, 9 a, 9 b och

36 a §§, samt närmast före 9 a, 9 b och 36 a §§ nya rubriker, av följande ly-
delse.

Lag om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

1 §

Denna lag har till ändamål att i fråga om arbete, anställningsvillkor och

andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet främja lika rättig-
heter och möjligheter oavsett etnisk tillhörighet, religion

eller annan

tros-

uppfattning.

Med etnisk tillhörighet avses att någon tillhör en grupp av personer som

har samma nationella eller etniska ursprung, ras eller hudfärg.

1 a §

Den som utan att vara anställd söker eller fullgör yrkespraktik på en

arbetsplats skall anses som arbetssökande respektive arbetstagare vid till-
lämpning av förbuden mot diskriminering och repressalier i 8�9 b §§, 10 § 3
och 12 § samt bestämmelserna i 13�16 och 18�20 §§.

Den hos vilken praktiken söks eller fullgörs skall anses som arbetsgivare.

1 b §

Den som utan att vara anställd utför arbete på en arbetsplats som in-

hyrd eller inlånad arbetskraft skall anses som arbetstagare vid tillämpning av
bestämmelserna i 12, 13 och 18�20 §§.

Den hos vilken arbetet utförs skall anses som arbetsgivare.

1

Prop. 2002/03:65, bet. 2002/03:AU7, rskr. 2002/03:207.

2

Jfr rådets direktiv 2000/43/EG om genomförandet av principen om likabehandling

av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung (EGT L 180, 19.7.2000, s. 22,
Celex 3000L043) och rådets direktiv 2000/78/EG om inrättande av en allmän ram för
likabehandling i arbetslivet (EGT L 303, 2.12.2000, s. 16, Celex 3000L0078; rättelse
av rubriken EGT L 2, 5.1.2001, s. 42, Celex 3000L0078R (01)).

SFS 2003:308

Utkom från trycket
den 16 juni 2003

background image

2

SFS 2003:308

2 §

Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att främja lika rättig-

heter och möjligheter i arbetslivet oavsett etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning. De skall särskilt motverka alla former av diskrimine-
ring som avses i denna lag.

4 §

Arbetsgivaren skall inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målin-

riktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet
oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

Närmare föreskrifter om arbetsgivarens skyldigheter enligt första stycket

finns i 5�7 §§.

5 §

Arbetsgivaren skall genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till

arbetsgivarens resurser och omständigheterna i övrigt kan krävas för att
arbetsförhållandena skall lämpa sig för alla arbetstagare oavsett etnisk till-
hörighet, religion eller annan trosuppfattning.

6 §

Arbetsgivaren skall vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att

någon arbetstagare utsätts för trakasserier eller repressalier enligt denna lag.

7 §

Arbetsgivaren skall verka för att personer oavsett etnisk tillhörighet,

religion eller annan trosuppfattning ges möjlighet att söka lediga anställ-
ningar.

Förbud mot diskriminering

8 §

En arbetsgivare får inte missgynna en arbetssökande eller en arbets-

tagare genom att behandla honom eller henne sämre än arbetsgivaren be-
handlar, har behandlat eller skulle ha behandlat någon annan i en jämförbar
situation, om missgynnandet har samband med etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning.

9 §

En arbetsgivare får inte missgynna en arbetssökande eller en arbetsta-

gare genom att tillämpa en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt
som framstår som neutralt men som i praktiken särskilt missgynnar personer
med en viss etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Detta
gäller dock inte om bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet kan motive-
ras av ett berättigat mål och medlen är lämpliga och nödvändiga för att
uppnå målet.

Trakasserier

9 a §

En arbetsgivare får inte diskriminera en arbetssökande eller en ar-

betstagare genom att trakassera honom eller henne.

Med trakasserier avses i denna lag uppträdande i arbetslivet som kränker

en arbetssökandes eller en arbetstagares värdighet och som har samband
med etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

background image

3

SFS 2003:308

Instruktioner att diskriminera

9 b §

En arbetsgivare får inte lämna order eller instruktioner till en arbets-

tagare om diskriminering av en person enligt 8�9 a §§.

10 §

Förbuden i 8�9 b §§ gäller när arbetsgivaren

1. beslutar i en anställningsfråga, tar ut en arbetssökande till anställnings-

intervju eller vidtar annan åtgärd under anställningsförfarandet,

2. beslutar om befordran eller tar ut arbetstagare till utbildning för beford-

ran,

3. beslutar om eller vidtar annan åtgärd som rör yrkespraktik,
4. beslutar om eller vidtar annan åtgärd som rör annan utbildning eller yr-

kesvägledning,

5. tillämpar löne- eller andra anställningsvillkor,
6. leder och fördelar arbetet eller
7. säger upp, avskedar, permitterar eller vidtar annan ingripande åtgärd

mot en arbetstagare.

Förbudet mot direkt diskriminering gäller inte vid beslut om anställning,

befordran eller utbildning för befordran om viss etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning är nödvändig på grund av arbetets natur eller det
sammanhang där det utförs.

12 §

En arbetsgivare får inte utsätta en arbetstagare för repressalier på

grund av att arbetstagaren har anmält arbetsgivaren för diskriminering, påta-
lat diskriminering eller medverkat i en utredning enligt denna lag.

13 §

En arbetsgivare som får kännedom om att en arbetstagare anser sig ha

blivit utsatt för trakasserier som avses i 9 a § andra stycket av en annan ar-
betstagare skall utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna
och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att
förhindra fortsatta trakasserier.

14 §

Ett avtal är ogiltigt i den utsträckning som det föreskriver eller med-

ger sådan diskriminering som avses i 8�10 §§.

16 §

Om en arbetssökande eller en arbetstagare diskrimineras genom att

arbetsgivaren bryter mot förbuden i 8, 9, 9 a eller 9 b § och 10 § 1�3, skall
arbetsgivaren betala skadestånd till den diskriminerade för den kränkning
som diskrimineringen innebär.

17 §

Om en arbetstagare diskrimineras genom att arbetsgivaren bryter mot

förbuden i 8, 9, 9 a eller 9 b § och 10 § 4�7, skall arbetsgivaren betala skade-
stånd till arbetstagaren för den förlust som uppkommer och för den kränk-
ning som diskrimineringen innebär.

24 §

En arbetsgivare är skyldig att på uppmaning av Ombudsmannen mot

etnisk diskriminering lämna de uppgifter om förhållandena i arbetsgivarens
verksamhet som kan vara av betydelse för ombudsmannens tillsyn enligt
21 §. En arbetsgivare är vidare skyldig att lämna uppgifter när ombudsman-
nen biträder en begäran av en enskild arbetssökande eller arbetstagare enligt

background image

4

SFS 2003:308

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

11 §. Finns särskilda skäl är arbetsgivaren inte skyldig att lämna ut uppgif-
ter.

36 §

Mål om tillämpningen av 8�10 och 12�20 §§ skall handläggas enligt

lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.

Därvid anses som arbetstagare också arbetssökande och den som söker el-

ler fullgör yrkespraktik eller utför arbete på en arbetsplats som inhyrd eller
inlånad arbetskraft. Den hos vilken praktik söks eller fullgörs eller arbete
söks eller utförs anses som arbetsgivare.

Andra stycket gäller också när reglerna om tvisteförhandling i lagen

(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet tillämpas i en tvist enligt 8�10
och 12�20 §§.

Bevisbörda

36 a §

Om den som anser sig ha blivit diskriminerad eller utsatt för repres-

salier visar omständigheter som ger anledning att anta att han eller hon blivit
diskriminerad eller utsatt för repressalier, är det arbetsgivaren som skall visa
att diskriminering eller repressalier inte förekommit.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Olle Abrahamsson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt