SFS 2003:309 Lag om ändring i lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Diskrimineringslag (2008:567) / SFS 2003:309 Lag om ändring i lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder
030309.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:132) om förbud mot
diskriminering i arbetslivet av personer med
funktionshinder;

utfärdad den 5 juni 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om lagen (1999:132) om för-

bud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder

dels

att rubriken till lagen, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 18 och 24 §§ skall ha

följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas fem nya paragrafer, 2 a, 2 b, 4 a, 4 b, och

24 a §§ samt närmast före 4 a, 4 b och 24 a §§ nya rubriker, av följande ly-
delse.

Lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av
funktionshinder

2 a §

Den som utan att vara anställd söker eller fullgör yrkespraktik på en

arbetsplats skall anses som arbetssökande respektive arbetstagare vid till-
lämpning av förbuden mot diskriminering och repressalier i 3�4 b §§, 5 § 3
och 8 § samt bestämmelserna i 9�12 och 14�16 §§.

Den hos vilken praktiken söks eller fullgörs skall anses som arbetsgivare.

2 b §

Den som utan att vara anställd utför arbete på en arbetsplats som in-

hyrd eller inlånad arbetskraft skall anses som arbetstagare vid tillämpning av
bestämmelserna i 8, 9 och 14�16 §§.

Den hos vilken arbetet utförs skall anses som arbetsgivare.

3 §

3

En arbetsgivare får inte missgynna en arbetssökande eller en arbetsta-

gare genom att behandla honom eller henne sämre än arbetsgivaren behand-
lar, har behandlat eller skulle ha behandlat någon annan i en jämförbar situa-
tion, om missgynnandet har samband med funktionshinder.

4 §

En arbetsgivare får inte missgynna en arbetssökande eller en arbetsta-

gare genom att tillämpa en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt
som framstår som neutralt men som i praktiken särskilt missgynnar personer

1

Prop. 2002/03:65, bet. 2002/03:AU7, rskr. 2002/03:207.

2

Jfr rådets direktiv 2000/78/EG om inrättande av en allmän ram för likabehandling i

arbetslivet (EGT L 303, 2.12.2000, s. 16, Celex 3000L0078; rättelse av rubriken EGT
L 2, 5.1.2001, s. 42, Celex 3000L0078R (01)).

3

�ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2003:309

Utkom från trycket
den 16 juni 2003

background image

2

SFS 2003:309

med visst funktionshinder jämfört med personer utan sådant funktionshin-
der. Detta gäller dock inte om bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet
kan motiveras av ett berättigat mål och medlen är lämpliga och nödvändiga
för att uppnå målet.

Trakasserier

4 a §

En arbetsgivare får inte diskriminera en arbetssökande eller en ar-

betstagare genom att trakassera honom eller henne.

Med trakasserier avses i denna lag uppträdande i arbetslivet som kränker

en arbetssökandes eller en arbetstagares värdighet och som har samband
med funktionshinder.

Instruktioner att diskriminera

4 b §

En arbetsgivare får inte lämna order eller instruktioner till en arbets-

tagare om diskriminering av en person enligt 3�4 a §§.

5 §

Förbuden mot diskriminering i 3�4 b §§ gäller när arbetsgivaren

1. beslutar i en anställningsfråga, tar ut en arbetssökande till anställnings-

intervju eller vidtar annan åtgärd under anställningsförfarandet,

2. beslutar om befordran eller tar ut en arbetstagare till utbildning för be-

fordran,

3. beslutar om eller vidtar annan åtgärd som rör yrkespraktik,
4. beslutar om eller vidtar annan åtgärd som rör annan utbildning eller yr-

kesvägledning,

5. tillämpar löne- eller andra anställningsvillkor,
6. leder och fördelar arbetet eller
7. säger upp, avskedar, permitterar eller vidtar annan ingripande åtgärd

mot en arbetstagare.

Förbudet mot direkt diskriminering gäller inte vid beslut om anställning,

befordran eller utbildning för befordran om ett visst funktionshinder är nöd-
vändigt på grund av arbetets natur eller det sammanhang där det utförs.

6 §

Förbudet i 3 § gäller även då arbetsgivaren vid anställning, befordran

eller utbildning för befordran genom att vidta stöd- och anpassningsåtgärder
kan skapa en situation för en person med funktionshinder som är jämförbar
med den för personer utan sådant funktionshinder och det skäligen kan
krävas att arbetsgivaren vidtar sådana åtgärder.

8 §

En arbetsgivare får inte utsätta en arbetstagare för repressalier på grund

av att arbetstagaren har anmält arbetsgivaren för diskriminering, påtalat
diskriminering eller medverkat i en utredning enligt denna lag.

9 §

4

En arbetsgivare som får kännedom om att en arbetstagare anser sig ha

blivit utsatt för trakasserier som avses i 4 a § andra stycket av en annan ar-
betstagare skall utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna

4

�ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

background image

3

SFS 2003:309

och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att
förhindra fortsatta trakasserier.

10 §

Ett avtal är ogiltigt i den utsträckning som det föreskriver eller med-

ger sådan diskriminering som avses i 3�6 §§.

12 §

Om en arbetssökande eller en arbetstagare diskrimineras genom att

arbetsgivaren bryter mot förbuden i 3, 4, 4 a eller 4 b § och 5 § 1�3 eller 6 §,
skall arbetsgivaren betala skadestånd till den diskriminerade för den kränk-
ning som diskrimineringen innebär.

13 §

Om en arbetstagare diskrimineras genom att arbetsgivaren bryter mot

förbuden i 3, 4, 4 a eller 4 b § och 5 § 4�7, skall arbetsgivaren betala skade-
stånd till arbetstagaren för den förlust som uppkommer och för den kränk-
ning som diskrimineringen innebär.

18 §

En arbetsgivare är skyldig att på uppmaning av Handikappombuds-

mannen lämna de uppgifter om förhållandena i arbetsgivarens verksamhet
som kan vara av betydelse för ombudsmannens tillsyn enligt 17 §.

En arbetsgivare är vidare skyldig att lämna uppgifter när Handikappom-

budsmannen biträder en begäran av en enskild arbetssökande eller arbets-
tagare enligt 7 §.

Finns det särskilda skäl är arbetsgivaren inte skyldig att lämna ut uppgif-

ter.

24 §

Mål om tillämpningen av 3�6 och 8�16 §§ skall handläggas enligt

lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.

Därvid anses som arbetstagare också arbetssökande och den som söker

eller fullgör yrkespraktik eller utför arbete på en arbetsplats som inhyrd eller
inlånad arbetskraft. Den hos vilken praktik söks eller fullgörs eller arbete
söks eller utförs anses som arbetsgivare.

Andra stycket gäller också när reglerna om tvisteförhandling i lagen

(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet tillämpas i en tvist enligt 3�6
och 8�16 §§.

Bevisbörda

24 a §

Om den som anser sig ha blivit diskriminerad eller utsatt för repres-

salier visar omständigheter som ger anledning att anta att han eller hon blivit
diskriminerad eller utsatt för repressalier, är det arbetsgivaren som skall visa
att diskriminering eller repressalier inte förekommit.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

HANS KARLSSON

Cathrine Lilja Hansson
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt