SFS 2003:310 Lag om ändring i lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Diskrimineringslag (2008:567) / SFS 2003:310 Lag om ändring i lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning
030310.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:133) om förbud mot
diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell
läggning;

utfärdad den 5 juni 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om lagen (1999:133) om för-

bud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning

dels

att 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 17 och 23 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas fem nya paragrafer, 2 a, 2 b, 4 a, 4 b och

23 a §§, samt närmast före 4 a, 4 b och 23 a §§ nya rubriker, av följande ly-
delse.

2 a §

Den som utan att vara anställd söker eller fullgör yrkespraktik på en

arbetsplats skall anses som arbetssökande respektive arbetstagare vid till-
lämpning av förbuden mot diskriminering och repressalier i 3�4 b §§, 5 § 3
och 7 § samt bestämmelserna i 8�11 och 13�15 §§.

Den hos vilken praktiken söks eller fullgörs skall anses som arbetsgivare.

2 b §

Den som utan att vara anställd utför arbete på en arbetsplats som in-

hyrd eller inlånad arbetskraft skall anses som arbetstagare vid tillämpning av
bestämmelserna i 7, 8 och 13�15 §§.

Den hos vilken arbetet utförs skall anses som arbetsgivare.

3 §

3

En arbetsgivare får inte missgynna en arbetssökande eller en arbetsta-

gare genom att behandla honom eller henne sämre än arbetsgivaren behand-
lar, har behandlat eller skulle ha behandlat någon annan i en jämförbar situa-
tion, om missgynnandet har samband med sexuell läggning.

4 §

En arbetsgivare får inte missgynna en arbetssökande eller en arbetsta-

gare genom att tillämpa en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt
som framstår som neutralt men som i praktiken särskilt missgynnar personer
med viss sexuell läggning. Detta gäller dock inte om bestämmelsen, kriteriet
eller förfaringssättet kan motiveras av ett berättigat mål och medlen är lämp-
liga och nödvändiga för att uppnå målet.

1

Prop. 2002/03:65, bet. 2002/03:AU7, rskr. 2002/03:207.

2

Jfr rådets direktiv 2000/78/EG om inrättande av en allmän ram för likabehandling i

arbetslivet (EGT L 303, 2.12.2000, s. 16, Celex 3000L0078; rättelse av rubriken EGT
L 2, 5.1.2001, s. 42, Celex 3000L0078R (01)).

3

�ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2003:310

Utkom från trycket
den 16 juni 2003

background image

2

SFS 2003:310

Trakasserier

4 a §

En arbetsgivare får inte diskriminera en arbetssökande eller en ar-

betstagare genom att trakassera honom eller henne.

Med trakasserier avses i denna lag uppträdande i arbetslivet som kränker

en arbetssökandes eller en arbetstagares värdighet och som har samband
med sexuell läggning.

Instruktioner att diskriminera

4 b §

En arbetsgivare får inte lämna order eller instruktioner till en arbets-

tagare om diskriminering av en person enligt 3�4 a §§.

5 §

Förbuden mot diskriminering i 3�4 b §§ gäller när arbetsgivaren

1. beslutar i en anställningsfråga, tar ut en arbetssökande till anställnings-

intervju eller vidtar annan åtgärd under anställningsförfarandet,

2. beslutar om befordran eller tar ut en arbetstagare till utbildning för be-

fordran,

3. beslutar om eller vidtar annan åtgärd som rör yrkespraktik,
4. beslutar om eller vidtar annan åtgärd som rör annan utbildning eller

yrkesvägledning,

5. tillämpar löne- eller andra anställningsvillkor,
6. leder och fördelar arbetet eller
7. säger upp, avskedar, permitterar eller vidtar annan ingripande åtgärd

mot en arbetstagare.

Förbudet mot direkt diskriminering gäller inte vid beslut om anställning,

befordran eller utbildning för befordran om viss sexuell läggning är nödvän-
dig på grund av arbetets natur eller det sammanhang där det utförs.

7 §

En arbetsgivare får inte utsätta en arbetstagare för repressalier på grund

av att arbetstagaren har anmält arbetsgivaren för diskriminering, påtalat dis-
kriminering eller medverkat i en utredning enligt denna lag.

8 §

4

En arbetsgivare som får kännedom om att en arbetstagare anser sig ha

blivit utsatt för trakasserier som avses i 4 a § andra stycket av en annan ar-
betstagare skall utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna
och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att
förhindra fortsatta trakasserier.

9 §

Ett avtal är ogiltigt i den utsträckning som det föreskriver eller medger

sådan diskriminering som avses i 3�5 §§.

11 §

Om en arbetssökande eller en arbetstagare diskrimineras genom att

arbetsgivaren bryter mot förbuden i 3, 4, 4 a eller 4 b § och 5 § 1�3, skall ar-
betsgivaren betala skadestånd till den diskriminerade för den kränkning som
diskrimineringen innebär.

4

�ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

background image

3

SFS 2003:310

12 §

Om en arbetstagare diskrimineras genom att arbetsgivaren bryter mot

förbuden i 3, 4, 4 a eller 4 b § och 5 § 3�7, skall arbetsgivaren betala skade-
stånd till arbetstagaren för den förlust som uppkommer och för den kränk-
ning som diskrimineringen innebär.

17 §

En arbetsgivare är skyldig att på uppmaning av Ombudsmannen mot

diskriminering på grund av sexuell läggning lämna de uppgifter om förhåll-
andena i arbetsgivarens verksamhet som kan vara av betydelse för ombuds-
mannens tillsyn enligt 16 §.

En arbetsgivare är vidare skyldig att lämna uppgifter när ombudsmannen

biträder en begäran av en enskild arbetssökande eller arbetstagare enligt 6 §.

Finns det särskilda skäl är arbetsgivaren inte skyldig att lämna ut upp-

gifter.

23 §

Mål om tillämpningen av 3�5 och 7�15 §§ skall handläggas enligt

lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.

Därvid anses som arbetstagare också arbetssökande och den som söker

eller fullgör yrkespraktik eller utför arbete på en arbetsplats som inhyrd eller
inlånad arbetskraft. Den hos vilken praktik söks eller fullgörs eller arbete
söks eller utförs anses som arbetsgivare.

Andra stycket gäller också när reglerna om tvisteförhandling i lagen

(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet tillämpas i en tvist enligt 3�5
och 7�15 §§.

Bevisbörda

23 a §

Om den som anser sig ha blivit diskriminerad eller utsatt för repres-

salier visar omständigheter som ger anledning att anta att han eller hon blivit
diskriminerad eller utsatt för repressalier, är det arbetsgivaren som skall visa
att diskriminering eller repressalier inte förekommit.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

HANS KARLSSON

Cathrine Lilja Hansson
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt