SFS 2003:311 Lag om ändring i lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Diskrimineringslag (2008:567) / SFS 2003:311 Lag om ändring i lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan
030311.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:1286) om likabehandling
av studenter i högskolan;

utfärdad den 5 juni 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om lagen (2001:1286) om

likabehandling av studenter i högskolan

dels

att 1�5, 7�9 och 13 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 8 a, 8 b och 17 a §§

samt närmast före 8 a, 8 b och 17 a §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 §

Denna lag har till ändamål att på högskoleområdet främja lika rättig-

heter för studenter och sökande och att motverka diskriminering på grund av
könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sex-
uell läggning och funktionshinder.

2 §

I denna lag avses med

högskola

: ett universitet eller en högskola som har staten, en kommun

eller ett landsting som huvudman och som omfattas av högskolelagen
(1992:1434) samt en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att ut-
färda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina,

student

: den som är antagen till och bedriver grundläggande högskoleut-

bildning eller forskarutbildning enligt högskolelagen eller utbildning som
kan leda fram till en examen som en enskild utbildningsanordnare får ut-
färda enligt lagen om tillstånd att utfärda vissa examina; den som är anställd
som doktorand skall dock inte anses som student vid tillämpningen av denna
lag,

sökande

: den som i vederbörlig ordning har anmält att han eller hon vill

antas till grundläggande högskoleutbildning eller forskarutbildning enligt
högskolelagen eller till utbildning som kan leda fram till en examen som en
enskild utbildningsanordnare får utfärda enligt lagen om tillstånd att utfärda
vissa examina,

etnisk tillhörighet

: att någon tillhör en grupp av personer som har samma

hudfärg eller nationella eller etniska ursprung,

sexuell läggning

: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning,

1

Prop. 2002/03:65, bet. 2002/03:AU7, rskr. 2002/03:207.

2

Jfr rådets direktiv 2000/43/EG om genomförandet av principen om likabehandling

av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung (EGT L 180, 19.7.2000, s. 22,
Celex 3000L043) och rådets direktiv 2000/78/EG om inrättande av en allmän ram för
likabehandling i arbetslivet (EGT L 303, 2.12.2000, s. 16, Celex 3000L0078; rättelse
av rubriken EGT L 2, 5.1.2001, s. 42, Celex 3000L0078R (01)).

SFS 2003:311

Utkom från trycket
den 16 juni 2003

background image

2

SFS 2003:311

funktionshinder

: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga be-

gränsningar av funktionsförmågan som till följd av en skada eller en sjuk-
dom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.

3 §

En högskola skall inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinrik-

tat arbete för att aktivt främja studenters lika rättigheter oavsett könstillhö-
righet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell lägg-
ning eller funktionshinder.

Närmare föreskrifter om högskolans skyldigheter enligt första stycket

finns i 4 och 5 §§.

4 §

En högskola skall vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att stu-

denter eller sökande utsätts för trakasserier. Med trakasserier avses i denna
lag ett uppträdande som kränker en students eller en sökandes värdighet i
högskolestudierna, om uppträdandet har samband med

� etnisk tillhörighet (

etniska trakasserier

),

� religion eller annan trosuppfattning (

trakasserier på grund av religion

eller annan trosuppfattning

),

� sexuell läggning (

trakasserier på grund av sexuell läggning

),

� funktionshinder (

trakasserier på grund av funktionshinder

), eller

� könstillhörighet eller är av sexuell natur (

sexuella trakasserier

).

5 §

En högskola skall varje år upprätta en plan som skall innehålla en

översikt över de åtgärder som behövs för att främja studenters lika rättighe-
ter oavsett könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosupp-
fattning, sexuell läggning eller funktionshinder och för att förebygga och
förhindra trakasserier enligt 4 §. Planen skall vidare innehålla en redogörelse
för vilka av dessa åtgärder som högskolan avser att påbörja eller genomföra
under det kommande året.

En redovisning av hur de planerade åtgärderna enligt första stycket har

genomförts skall tas in i efterföljande års plan.

7 §

En högskola får inte missgynna en student eller en sökande genom att

behandla honom eller henne sämre än högskolan behandlar, har behandlat
eller skulle ha behandlat någon annan i en jämförbar situation, om missgyn-
nandet har samband med könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Förbudet gäller inte, om behandlingen är berättigad av hänsyn till ett sär-

skilt intresse som uppenbarligen är viktigare än intresset av att förhindra dis-
kriminering i högskolan.

8 §

En högskola får inte missgynna en student eller en sökande genom att

tillämpa en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår
som neutralt men som i praktiken särskilt missgynnar personer med viss
könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
eller sexuell läggning eller visst funktionshinder. Detta gäller dock inte om
bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet objektivt kan motiveras av ett
berättigat mål och medlen är lämpliga och nödvändiga för att uppnå målet.

background image

3

SFS 2003:311

Trakasserier

8 a §

En högskola får inte diskriminera en student eller en sökande genom

att trakassera honom eller henne.

Instruktioner att diskriminera

8 b §

En högskola får inte lämna order eller instruktioner till en arbets-

tagare hos högskolan om diskriminering av en student eller en sökande en-
ligt 7�8 a §§.

9 §

Förbuden mot diskriminering i 7�8 b §§ skall gälla, när en högskola

1. beslutar om tillträde till högskoleutbildning eller vidtar någon annan åt-

gärd som har betydelse för tillträdet,

2. beslutar om examination eller gör någon annan bedömning av en stu-

dieprestation,

3. beslutar eller gör någon annan liknande bedömning i fråga om
a) tillgodoräknande av utbildning,
b) anstånd med studier eller fortsättning av studier efter studieuppehåll,
c) byte av handledare,
d) indragning av handledare och andra resurser vid forskarutbildning,
e) utbildningsbidrag för doktorander, eller
4. vidtar en ingripande åtgärd mot en student.

13 §

Staten, en kommun eller ett landsting som är huvudman för en hög-

skola och en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda exa-
mina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina skall be-
tala skadestånd för den kränkning som en student eller en sökande har blivit
utsatt för genom att högskolan har åsidosatt

� skyldigheten enligt 6 § att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier

mot studenter,

� förbuden i 7, 8, 8 a eller 8 b § och 9 § eller 10 § mot diskriminering av

studenter eller sökande,

� förbudet i 11 § mot att utsätta studenter eller sökande för repressalier.
Om det är skäligt, kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort.

Bevisbörda

17 a §

Om den som anser sig ha blivit diskriminerad eller utsatt för re-

pressalier visar omständigheter som ger anledning att anta att han eller hon
blivit diskriminerad eller utsatt för repressalier, är det högskolan som skall
visa att diskriminering eller repressalier inte förekommit.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt