SFS 2005:453 Lag om ändring i lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Diskrimineringslag (2008:567) / SFS 2005:453 Lag om ändring i lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering
050453.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:307) om förbud mot
diskriminering;

utfärdad den 9 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 13 § lagen (2003:307) om förbud

mot diskriminering skall ha följande lydelse.

13 §

2 Diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet, religion el-

ler annan trosuppfattning eller sexuell läggning är förbjuden i hälso- och
sjukvård och annan medicinsk verksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK

Cecilia Bergman
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284.

2 Senaste lydelse 2004:1089. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

SFS 2005:453

Utkom från trycket
den 17 juni 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt