SFS 2005:476 Lag om ändring i jämställdhetslagen (1991:433)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Diskrimineringslag (2008:567) / SFS 2005:476 Lag om ändring i jämställdhetslagen (1991:433)
050476.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i jämställdhetslagen (1991:433);

utfärdad den 9 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om jämställdhetslagen

(1991:433)

dels att 6, 15, 16, 17, 21, 22, 22 a, 24, 25, 27 och 45 §§ samt rubriken när-

mast före 22 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas fem nya paragrafer, 1 a, 1 b, 16 a, 16 b och

45 a §§, samt närmast före 16 a, 16 b, 22 a och 45 a §§ nya rubriker, av föl-
jande lydelse.

1 a § Den som utan att vara anställd söker eller fullgör yrkespraktik på en
arbetsplats skall anses som arbetssökande respektive arbetstagare vid till-
lämpning av förbuden mot diskriminering och repressalier i 15�16 b §§,
17 § 3 och 22 § samt bestämmelserna i 22 a�24 §§, 25 § första stycket och
27�28 §§.

Den hos vilken praktiken söks eller fullgörs skall anses som arbetsgivare.

1 b § Den som utan att vara anställd utför arbete på en arbetsplats som in-
hyrd eller inlånad arbetskraft skall anses som arbetstagare vid tillämpning av
bestämmelserna i 22 §, 22 a §, 24 § fjärde stycket och 27�28 §§.

Den hos vilken arbetet utförs skall anses som arbetsgivare.

6 §

3 Arbetsgivaren skall vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att

någon arbetstagare utsätts för trakasserier på grund av kön, sexuella trakas-
serier eller repressalier enligt denna lag.

15 §

4 En arbetsgivare får inte missgynna en arbetssökande eller en arbets-

tagare genom att behandla henne eller honom sämre än arbetsgivaren be-

1 Prop. 2004/05:147, bet. 2004/05:AU7, rskr. 2004/05:267.

2 Jfr rådets direktiv 76/207/EEG av den 9 februari 1976 om genomförandet av princi-
pen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkes-
utbildning och befordran samt arbetsvillkor (EGT L 39, 14.2.1976, s. 40, Celex
31976L0207, svensk specialutgåva område 5, volym 1, s. 191), ändrat genom Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2002/73/EG av den 23 september 2002 om ändring
av rådets direktiv 76/207/EEG om genomförandet av principen om likabehandling av
kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran
samt arbetsvillkor (EGT L 269, 5.10.2002, s. 15, Celex 32002L0073).

3 Senaste lydelse 1998:208.

4 Senaste lydelse 2000:733.

SFS 2005:476

Utkom från trycket
den 17 juni 2005

2* SFS 2005:475�507

background image

2

SFS 2005:476

handlar, har behandlat eller skulle ha behandlat någon annan i en jämförbar
situation, om missgynnandet har samband med kön.

16 §

5 En arbetsgivare får inte missgynna en arbetssökande eller en arbets-

tagare genom att tillämpa en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfarings-
sätt som framstår som neutralt men som i praktiken särskilt missgynnar per-
soner av det ena könet. Detta gäller dock inte om bestämmelsen, kriteriet el-
ler förfaringssättet kan motiveras av ett berättigat mål och medlen är lämp-
liga och nödvändiga för att uppnå målet.

Trakasserier

16 a § En arbetsgivare får inte diskriminera en arbetssökande eller en ar-
betstagare genom trakasserier på grund av kön eller genom sexuella trakas-
serier.

Med trakasserier på grund av kön avses ett uppträdande i arbetslivet som

kränker en arbetssökandes eller arbetstagares värdighet och som har sam-
band med kön.

Med sexuella trakasserier avses ett uppträdande i arbetslivet av sexuell

natur som kränker en arbetssökandes eller arbetstagares värdighet.

Instruktioner att diskriminera

16 b § En arbetsgivare får inte lämna order eller instruktioner till en ar-
betstagare om diskriminering av en person enligt 15�16 a §§.

17 §

6 Förbuden mot könsdiskriminering i 15�16 b §§ gäller när arbetsgi-

varen

1. beslutar i en anställningsfråga, tar ut en arbetssökande till anställnings-

intervju eller vidtar annan åtgärd under anställningsförfarandet,

2. beslutar om befordran eller tar ut en arbetstagare till utbildning för be-

fordran,

3. beslutar om eller vidtar annan åtgärd som rör yrkespraktik,
4. beslutar om eller vidtar annan åtgärd som rör annan utbildning eller yr-

kesvägledning,

5. tillämpar löne- eller andra anställningsvillkor för arbeten som är att be-

trakta som lika eller likvärdiga,

6. leder och fördelar arbetet, eller
7. säger upp, avskedar, permitterar eller vidtar annan ingripande åtgärd

mot en arbetstagare.

Förbudet mot direkt diskriminering gäller inte
1. vid beslut om anställning, befordran eller utbildning för befordran om

visst kön är nödvändigt på grund av arbetets natur eller det sammanhang där
det utförs, eller

2. om behandlingen är ett led i strävanden att främja jämställdhet i arbets-

livet och det inte är fråga om tillämpning av löne- eller andra anställnings-
villkor för arbeten som är att betrakta som lika eller likvärdiga.

5 Senaste lydelse 2000:733.

6 Senaste lydelse 2000:733.

background image

3

SFS 2005:476

21 § En arbetssökande, som inte har anställts eller en arbetstagare som inte
har befordrats eller tagits ut till en utbildning för befordran, har rätt att på be-
gäran få en skriftlig uppgift av arbetsgivaren om arten och omfattningen av
utbildning, yrkeserfarenhet och andra jämförbara meriter i fråga om den som
fick arbetet eller utbildningsplatsen.

Förbud mot repressalier

7

22 § En arbetsgivare får inte utsätta en arbetstagare för repressalier på
grund av att arbetstagaren har avvisat arbetsgivarens sexuella närmanden,
anmält arbetsgivaren för diskriminering, påtalat diskriminering eller med-
verkat i en utredning enligt denna lag.

Arbetsgivaren får inte heller utsätta en arbetstagare för repressalier på

grund av att hon eller han anmält eller påtalat att arbetsgivaren inte följer nå-
gon av bestämmelserna om aktiva åtgärder i 3�13 §§.

Den som i arbetsgivarens ställe har rätt att besluta om en arbetstagares ar-

betsförhållanden skall vid tillämpning av första och andra styckena likställas
med arbetsgivare.

Skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier

22 a §

8 En arbetsgivare som får kännedom om att en arbetstagare anser sig

ha blivit utsatt för trakasserier på grund av kön eller sexuella trakasserier av
en annan arbetstagare skall utreda omständigheterna kring de uppgivna tra-
kasserierna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krä-
vas för att förhindra fortsatta trakasserier.

24 §

9 Om en arbetstagare diskrimineras genom en bestämmelse i ett avtal

med arbetsgivaren på något sätt som är förbjudet enligt denna lag, skall be-
stämmelsen jämkas eller förklaras ogiltig om arbetstagaren begär det. Har
bestämmelsen sådan betydelse för avtalet att det inte skäligen kan krävas att
detta i övrigt skall gälla med oförändrat innehåll, får avtalet jämkas även i
annat hänseende eller i sin helhet förklaras ogiltigt.

Diskrimineras en arbetstagare på något sätt som är förbjudet enligt denna

lag genom att arbetsgivaren säger upp ett avtal eller vidtar någon annan så-
dan rättshandling, skall rättshandlingen förklaras ogiltig om arbetstagaren
begär det.

Första och andra styckena gäller inte när 23 § är tillämplig.
Om en arbetssökande eller arbetstagare diskrimineras genom en ordnings-

regel eller liknande intern bestämmelse på arbetsplatsen på något sätt som är
förbjudet enligt denna lag, skall bestämmelsen jämkas eller förklaras sakna
verkan om den arbetssökande eller arbetstagaren begär det.

25 §

10 Om en arbetssökande eller en arbetstagare diskrimineras genom att

arbetsgivaren bryter mot förbuden i 15, 16, 16 a eller 16 b § och 17 § skall

7 Senaste lydelse 1998:208.

8 Senaste lydelse 1998:208.

9 Senaste lydelse 2000:773.

10 Senaste lydelse 2000:773.

background image

4

SFS 2005:476

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

arbetsgivaren betala skadestånd till den diskriminerade för den kränkning
som diskrimineringen innebär.

I fall som avses i 15, 16, 16 a eller 16 b § och 17 § 4�7 skall arbetsgivaren

betala skadestånd också för den förlust som uppkommer för arbetstagaren.

27 § Om en arbetstagare utsätts för repressalier som avses i 22 §, skall ar-
betsgivaren betala skadestånd till arbetstagaren för den förlust som uppkom-
mer och för den kränkning som repressalierna innebär.

45 §

11

Mål om tillämpningen av 15�17 och 22�28 §§ skall handläggas en-

ligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.

Därvid anses som arbetstagare också arbetssökande och den som söker el-

ler fullgör yrkespraktik eller utför arbete på en arbetsplats som inhyrd eller
inlånad arbetskraft. Den hos vilken praktik söks eller fullgörs eller arbete
söks eller utförs anses som arbetsgivare.

Andra stycket gäller också när reglerna om tvisteförhandling i lagen

(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet tillämpas i en tvist enligt 15�
17 och 22�28 §§.

Bevisbörda

45 a § Om den som anser sig ha blivit diskriminerad eller utsatt för repres-
salier visar omständigheter som ger anledning att anta att han eller hon blivit
diskriminerad eller utsatt för repressalier, är det arbetsgivaren som skall visa
att diskriminering eller repressalier inte förekommit.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK

�rjan Härneskog
(Näringsdepartementet)

11 Senaste lydelse 2000:733.

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt