SFS 2005:480 Lag om ändring i lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Diskrimineringslag (2008:567) / SFS 2005:480 Lag om ändring i lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering
050480.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:307) om förbud mot
diskriminering;

utfärdad den 9 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 1, 3, 5�9, 11, 12, 19, 22, 24 och

25 §§ lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering skall ha följande ly-
delse.

1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering som har sam-
band med någon av diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, reli-
gion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

3 § I denna lag avses med diskriminering

1. direkt diskriminering: att en enskild person missgynnas genom att be-

handlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha be-
handlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning el-
ler funktionshinder,

1 Prop. 2004/05:147, bet. 2004/05:AU7, rskr. 2004/05:267.

2 Jfr
� rådets direktiv 76/207/EEG av den 9 februari 1976 om genomförandet av principen
om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesut-
bildning och befordran samt arbetsvillkor (EGT L 39, 14.2.1976, s. 40, Celex
31976L0207, svensk specialutgåva område 5, volym 1, s. 191), ändrat genom Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2002/73/EG av den 23 september 2002 om ändring
av rådets direktiv 76/207/EEG om genomförandet av principen om likabehandling av
kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran
samt arbetsvillkor (EGT L 269, 5.10.2002, s. 15, Celex 32002L0073),
� rådets direktiv 79/7/EEG av den 19 december 1978 om successivt genomförande av
principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om social trygghet (EGT L 6,
10.1.1979, s. 24, Celex 31979L0007, svensk specialutgåva område 5, volym 2,
s. 111),
� rådets direktiv 86/613/EEG av den 11 december 1986 om tillämpningen av princi-
pen om likabehandling av kvinnor och män med egen rörelse, bland annat jordbruk,
samt om skydd för kvinnor med egen rörelse under havandeskap och moderskap
(EGT L 359, 19.12.1986, s. 56, Celex 31986L0613, svensk specialutgåva område 6,
volym 2, s. 133),
� Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/73/EG av den 23 september 2002 om
ändring av rådets direktiv 76/207/EEG om genomförandet av principen om likabe-
handling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och
befordran samt arbetsvillkor (EGT L 269, 5.10.2002, s. 15, Celex 32002L0073),
� rådets direktiv 2004/113/EG av den 13 december 2004 om genomförande av princi-
pen om likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahål-
lande av varor och tjänster (EUT L 373, 21.12.2004, s. 37, Celex 32004L0113).

SFS 2005:480

Utkom från trycket
den 17 juni 2005

background image

2

SFS 2005:480

2. indirekt diskriminering: att en enskild person missgynnas genom till-

lämpning av bestämmelser, kriterier eller förfaringssätt som framstår som
neutrala men som i praktiken särskilt missgynnar personer med visst kön,
viss etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning
eller visst funktionshinder, såvida inte bestämmelserna, kriterierna eller för-
faringssätten kan motiveras av berättigade mål och medlen är lämpliga och
nödvändiga för att uppnå målet,

3. trakasserier: ett uppträdande som kränker en persons värdighet och

som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosupp-
fattning, sexuell läggning eller funktionshinder,

4. sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker en

persons värdighet,

5. instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera

en person enligt 1�4 som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroen-
deförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gent-
emot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag.

5 § Diskriminering som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder av arbets-
sökande eller arbetstagare är förbjuden

1. vid förmedling av arbete hos den offentliga arbetsförmedlingen eller

annan som bedriver arbetsförmedling, och

2. i fråga om andra insatser inom den arbetsmarknadspolitiska verksam-

heten.

Diskrimineringsförbudet innebär dock inte hinder mot tillämpning av be-

stämmelser som är ett led i strävanden att främja lika möjligheter oavsett et-
nisk tillhörighet.

6 § Diskriminering som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder är förbju-
den i fråga om ekonomiskt stöd, tillstånd, registrering eller liknande som be-
hövs eller kan ha betydelse för att en enskild person skall kunna starta eller
bedriva näringsverksamhet.

7 § Diskriminering som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder är förbju-
den i fråga om behörighet, legitimation, auktorisation, registrering, godkän-
nande eller liknande som behövs eller kan ha betydelse för att en enskild
person skall kunna utöva ett visst yrke.

8 § Diskriminering som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder är förbju-
den i fråga om

1. medlemskap eller medverkan i en arbetstagarorganisation, arbetsgivar-

organisation eller yrkesorganisation, och

2. förmåner som en sådan organisation tillhandahåller sina medlemmar.
Förbudet mot könsdiskriminering gäller dock inte förmåner som en orga-

nisation tillhandahåller medlemmar av ena könet som ett led i strävanden att
främja jämställdhet mellan kvinnor och män.

background image

3

SFS 2005:480

9 § Diskriminering som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder är förbju-
den vid yrkesmässigt tillhandahållande av varor, tjänster eller bostäder.

Förbudet mot könsdiskriminering gäller dock inte tillhandahållande av
� försäkringstjänster, eller
� andra tjänster eller bostäder, om olika behandling av kvinnor och män

kan motiveras av ett berättigat mål och de medel som används är lämpliga
och nödvändiga för att uppnå målet.

11 §

3 Diskriminering som har samband med kön, etnisk tillhörighet, reli-

gion eller annan trosuppfattning eller sexuell läggning är förbjuden i fråga
om socialförsäkringen och anslutande bidragssystem.

Förbudet mot könsdiskriminering innebär dock inte hinder mot tillämp-

ning av bestämmelser om

� änkepension enligt lagen (2000:461) om efterlevandepension och efter-

levandestöd till barn och lagen (2000:462) om införande av lagen
(2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn,

� hustrutillägg enligt lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt

bostadstillägg till folkpension, eller

� utbetalning av barnbidrag enligt lagen (1947:529) om allmänna barnbi-

drag och lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag.

12 §

4 Diskriminering som har samband med kön, etnisk tillhörighet, reli-

gion eller annan trosuppfattning eller sexuell läggning är förbjuden i fråga
om arbetslöshetsförsäkringen.

19 § Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskrimi-
nering, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning
och Handikappombudsmannen skall se till att denna lag följs.

Ombudsmännen skall försöka förmå dem som omfattas av förbuden mot

diskriminering och repressalier att frivilligt följa lagen.

22 § I en tvist enligt denna lag får Jämställdhetsombudsmannen, Ombuds-
mannen mot etnisk diskriminering, Ombudsmannen mot diskriminering på
grund av sexuell läggning eller Handikappombudsmannen som part föra ta-
lan för en enskild som anser sig ha blivit diskriminerad eller utsatt för re-
pressalier, om den personen medger det. Om ombudsmannen för sådan talan
får ombudsmannen i samma rättegång föra också annan talan som ombud
för den personen.

24 § Vad som finns föreskrivet i rättegångsbalken om part beträffande
jävsförhållande, pågående rättegång, personlig inställelse samt hörande un-
der sanningsförsäkran och andra frågor som rör bevisningen skall även gälla
den för vilken Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk
diskriminering, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell
läggning eller Handikappombudsmannen för talan enligt denna lag.

3 Senaste lydelse 2004:1089.

4 Senaste lydelse 2004:1089.

background image

4

SFS 2005:480

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Vad som gäller enligt rättegångsbalken om pågående rättegång för en en-

skild som för talan enligt denna lag gäller även en ombudsman som för talan
som part för den enskilde enligt denna lag.

25 § Rättens avgörande i ett mål där Jämställdhetsombudsmannen, Om-
budsmannen mot etnisk diskriminering, Ombudsmannen mot diskriminering
på grund av sexuell läggning eller Handikappombudsmannen för talan för en
enskild har rättskraft i förhållande till denna person. Avgörandet får överkla-
gas av den enskilde.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK

Cecilia Bergman
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt