SFS 2000:762 Lag om ändring i lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Diskrimineringslag (2008:567) / SFS 2000:762 Lag om ändring i lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet
000762.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:130) om åtgärder mot
etnisk diskriminering i arbetslivet;

utfärdad den 26 oktober 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 26, 27, 30�32 och 35 §§ lagen

(1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet skall ha föl-
jande lydelse.

26 §

En arbetsgivare som inte följer någon av föreskrifterna i 5�7 §§, kan

vid vite föreläggas att fullgöra sina skyldigheter. Ett sådant föreläggande
meddelas av Nämnden mot diskriminering på framställning av Ombudsman-
nen mot etnisk diskriminering eller, om ombudsmannen förklarat sig inte
vilja göra en framställning, av en central arbetstagarorganisation i förhål-
lande till vilken arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal. Föreläggandet
kan riktas även mot staten som arbetsgivare.

I framställningen skall det anges vilka åtgärder som bör åläggas arbetsgi-

varen, vilka skäl som åberopas till stöd för framställningen och vilken utred-
ning som har gjorts.

27 §

Arbetsgivaren skall, vid påföljd att ärendet ändå kan komma att avgö-

ras, föreläggas att inom en viss tid yttra sig över en

framställning

enligt 26 §

och lämna de uppgifter om förhållandena i sin verksamhet som nämnden be-
höver för sin prövning.

När en arbetstagarorganisation gjort framställningen skall Ombudsman-

nen mot etnisk diskriminering beredas tillfälle att yttra sig.

30 §

Till en förhandling enligt 29 § skall den som gjort framställningen

hos Nämnden mot diskriminering samt arbetsgivaren kallas.

Nämnden får vid vite förelägga arbetsgivaren eller arbetsgivarens ställfö-

reträdare att inställa sig personligen.

Om det behövs för utredningen, får nämnden också kalla andra till för-

handlingen.

31 §

Ett ärende om vitesföreläggande enligt 26 § får avgöras, även om ar-

betsgivaren inte yttrar sig i ärendet eller inte medverkar till utredningen eller
om arbetsgivaren uteblir från en muntlig förhandling.

1

Prop. 1999/2000:143, bet. 2000/01:AU3, rskr. 2000/01:4.

SFS 2000:762

Utkom från trycket
den 7 november 2000

background image

2

SFS 2000:762

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Om Ombudsmannen mot etnisk diskriminering eller den arbetstagarorga-

nisation som gjort framställningen om vitesföreläggande uteblir från en för-
handling, förfaller framställningen om vitesföreläggande.

32 §

Nämnden mot diskriminering får vid avgörandet av ett ärende om vi-

tesföreläggande enligt 26 § ålägga arbetsgivaren att vidta andra åtgärder än
sådana som begärts i framställningen, om dessa åtgärder inte är uppenbart
mera betungande för arbetsgivaren.

I beslutet skall nämnden ange hur och inom vilken tid arbetsgivarens åt-

gärder skall påbörjas eller genomföras.

Nämndens beslut skall vara skriftligt och delges arbetsgivaren.

35 §

Talan om utdömande av vite som har förelagts enligt denna lag förs

vid tingsrätt av Ombudsmannen mot etnisk diskriminering.

I mål om utdömande av vite som förelagts enligt 26 § får tingsrätten be-

döma även vitets lämplighet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Martin Holmgren
(Kulturdepartementet)

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt