SFS 2004:1089 Lag om ändring i lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Diskrimineringslag (2008:567) / SFS 2004:1089 Lag om ändring i lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering
041089.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:307) om förbud mot
diskriminering;

utfärdad den 2 december 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10�13 §§ lagen (2003:307) om

förbud mot diskriminering skall ha följande lydelse.

10 §

Diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet, religion el-

ler annan trosuppfattning eller sexuell läggning är förbjuden i fråga om

1. insatser inom socialtjänsten, och
2. tillstånd till färdtjänst och riksfärdtjänst samt bostadsanpassningsbi-

drag.

11 §

Diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet, religion el-

ler annan trosuppfattning eller sexuell läggning är förbjuden i fråga om soci-
alförsäkringen och anslutande bidragssystem.

12 §

Diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet, religion el-

ler annan trosuppfattning eller sexuell läggning är förbjuden i fråga om ar-
betslöshetsförsäkringen.

13 §

Diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet, religion el-

ler annan trosuppfattning eller sexuell läggning är förbjuden i hälso- och
sjukvård och annan medicinsk verksamhet.

Förbudet mot diskriminering på grund av sexuell läggning innebär inte

något hinder mot att tillämpa bestämmelserna i lagen (1984:1140) om inse-
mination och lagen (1988:711) om befruktning utanför kroppen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK

Cecilia Bergman
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2004/05:22, bet. 2004/05:AU2, rskr. 2004/05:72.

SFS 2004:1089

Utkom från trycket
den 10 december 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt