SFS 2001:1286 Lag om likabehandling av studenter i högskolan

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Diskrimineringslag (2008:567) / SFS 2001:1286 Lag om likabehandling av studenter i högskolan
011286.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om likabehandling av studenter i högskolan;

utfärdad den 20 december 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Lagens ändamål

1 §

Denna lag har till ändamål att på högskoleområdet främja lika rättighe-

ter för studenter och sökande och att motverka diskriminering på grund av
könstillhörighet, etnisk tillhörighet, sexuell läggning och funktionshinder.

Definitioner

2 §

I denna lag avses med

högskola

: ett universitet eller en högskola som har staten, en kommun el-

ler ett landsting som huvudman och som omfattas av högskolelagen
(1992:1434) samt en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att ut-
färda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina,

student

: den som är antagen till och bedriver grundläggande högskole-

utbildning eller forskarutbildning enligt högskolelagen eller utbildning som
kan leda fram till en examen som en enskild utbildningsanordnare får ut-
färda enligt lagen om tillstånd att utfärda vissa examina; den som är anställd
som doktorand skall dock inte anses som student vid tillämpningen av denna
lag,

sökande

: den som i vederbörlig ordning har anmält att han eller hon vill

antas till grundläggande högskoleutbildning eller forskarutbildning enligt
högskolelagen eller till utbildning som kan leda fram till en examen som en
enskild utbildningsanordnare får utfärda enligt lagen om tillstånd att utfärda
vissa examina,

etnisk tillhörighet

: att någon tillhör en grupp av personer som har samma

hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller trosbekännelse,

sexuell läggning

: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning,

funktionshinder

: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga be-

gränsningar av funktionsförmågan som till följd av en skada eller en sjuk-
dom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.

1

Prop. 2001/02:27, bet. 2001/02:UbU5, rskr. 2001/02:101.

SFS 2001:1286

Utkom från trycket
den 9 januari 2002

background image

2

SFS 2001:1286

Aktiva åtgärder

Målinriktat arbete

3 §

En högskola skall inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinrik-

tat arbete för att aktivt främja studenters lika rättigheter oavsett deras köns-
tillhörighet, etniska tillhörighet, sexuella läggning eller funktionshinder.

Närmare föreskrifter om högskolans skyldigheter enligt första stycket

finns i 4 och 5 §§.

Att förebygga och förhindra trakasserier

4 §

En högskola skall vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att en

student utsätts för ett uppträdande som kränker hans eller hennes integritet i
högskolestudierna, om uppträdandet har samband med

� studentens etniska tillhörighet (

etniska trakasserier

),

� studentens sexuella läggning (

trakasserier på grund av sexuell lägg-

ning

),

� studentens funktionshinder (

trakasserier på grund av funktionshinder

),

eller

� studentens könstillhörighet eller är av sexuell natur (

sexuella

trakasse-

rier

).

�&rlig plan

5 §

En högskola skall varje år upprätta en plan som skall innehålla en

översikt över de åtgärder som behövs för att främja studenters lika rättighe-
ter oavsett deras könstillhörighet, etniska tillhörighet, sexuella läggning eller
funktionshinder och för att förebygga och förhindra trakasserier enligt 4 §.
Planen skall vidare innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som
högskolan avser att påbörja eller genomföra under det kommande året.

En redovisning av hur de planerade åtgärderna enligt första stycket har

genomförts skall tas in i efterföljande års plan.

Skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier

6 §

En högskola som får kännedom om att en student anser sig ha blivit ut-

satt för sådana trakasserier som avses i 4 § skall utreda omständigheterna
kring de uppgivna trakasserierna och i förekommande fall vidta de åtgärder
som skäligen kan krävas för att förhindra fortsatta trakasserier.

Förbud mot diskriminering

Direkt diskriminering

7 §

En högskola får inte missgynna en student eller en sökande genom att

behandla honom eller henne mindre förmånligt än högskolan behandlar eller
skulle ha behandlat personer med annan könstillhörighet, annan etnisk till-
hörighet, annan sexuell läggning eller utan funktionshinder i en likartad
situation, om inte högskolan visar att missgynnandet saknar samband med

background image

3

SFS 2001:1286

könstillhörigheten, den etniska tillhörigheten, den sexuella läggningen eller
funktionshindret.

Förbudet gäller inte, om behandlingen är berättigad av hänsyn till ett sär-

skilt intresse som uppenbarligen är viktigare än intresset av att förhindra dis-
kriminering i högskolan.

Indirekt diskriminering

8 §

En högskola får inte missgynna en student eller en sökande genom att

tillämpa en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår
som neutralt men som i praktiken särskilt missgynnar personer med en viss
könstillhörighet, en viss etnisk tillhörighet, en viss sexuell läggning eller ett
visst funktionshinder. Detta gäller dock inte om bestämmelsen, kriteriet eller
förfaringssättet objektivt kan motiveras av ett berättigat mål och medlen är
lämpliga och nödvändiga för att uppnå målet.

När förbuden gäller

9 §

Förbuden mot direkt och indirekt diskriminering i 7 och 8 §§ skall

gälla, när en högskola

1. beslutar om tillträde till högskoleutbildning eller vidtar någon annan åt-

gärd som har betydelse för tillträdet,

2. beslutar om examination eller gör någon annan bedömning av en stu-

dieprestation,

3. beslutar eller gör någon annan liknande bedömning i fråga om
a) tillgodoräknande av utbildning,
b) anstånd med studier eller fortsättning av studier efter studieuppehåll,
c) byte av handledare,
d) indragning av handledare och andra resurser vid forskarutbildning,
e) utbildningsbidrag för doktorander, eller
4. vidtar en ingripande åtgärd mot en student.

10 §

Förbudet i 7 § mot direkt diskriminering när en högskola beslutar om

tillträde till högskoleutbildning och under utbildningen gäller även då hög-
skolan genom att göra lokalerna tillgängliga och användbara kan skapa en
situation för en person med funktionshinder som är likartad med den för per-
soner utan sådant funktionshinder, om det skäligen kan krävas att högskolan
vidtar sådana åtgärder.

Förbud mot repressalier

11 §

En högskola får inte utsätta en student eller en sökande för repressa-

lier på grund av att han eller hon har anmält högskolan för diskriminering el-
ler medverkat i en utredning enligt denna lag.

Uppgifter om meriter

12 §

En sökande som har nekats tillträde till en utbildning har rätt att på

begäran få en skriftlig uppgift av utbildningsanordnaren om vilken utbild-
ning eller vilka andra meriter den har som blivit antagen till utbildningen.
Denna rätt gäller om den sökta utbildningen kan leda fram till en examen

background image

4

SFS 2001:1286

som en enskild utbildningsanordnare får utfärda enligt lagen (1993:792) om
tillstånd att utfärda vissa examina.

Skadestånd

13 §

Staten, en kommun eller ett landsting som är huvudman för en hög-

skola och en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda exa-
mina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina skall be-
tala skadestånd för den kränkning som en student eller en sökande har blivit
utsatt för genom att högskolan har åsidosatt

� skyldigheten enligt 6 § att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier

mot studenter,

� förbuden i 7 eller 8 § och 9 § eller 10 § mot diskriminering av studenter

eller sökande,

� förbudet i 11 § mot att utsätta studenter eller sökande för repressalier.
Om det är skäligt, kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort.

�verklagande

14 §

Ett beslut av ett universitet eller en högskola med staten, en kommun

eller ett landsting som huvudman får överklagas till �verklagandenämnden
för högskolan på den grunden att beslutet strider mot diskrimineringsförbu-
den i 7 eller 8 § och 9 § 1, 3 eller 4 eller 10 § eller förbudet mot repressalier
i 11 §. Om överklagandenämnden finner att beslutet strider mot något av
förbuden och detta kan antas ha inverkat på utgången, skall beslutet undan-
röjas och ärendet, om det behövs, visas åter till universitetet eller högskolan
för ny prövning.

Om ett beslut kan överklagas enligt någon annan författning, skall över-

klagande ske i den där föreskrivna ordningen i stället för enligt bestämmel-
serna i första stycket.

15 §

Beslut av �verklagandenämnden för högskolan enligt denna lag får

inte överklagas.

Tillsyn

16 §

Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskrimi-

nering, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning
och Handikappombudsmannen skall se till att denna lag följs.

En ombudsman skall försöka förmå högskolorna att frivilligt följa denna

lag.

En högskola är skyldig att på uppmaning av en ombudsman lämna de

uppgifter om förhållandena i högskolans verksamhet som kan vara av bety-
delse för tillsynen. En högskola är vidare skyldig att lämna uppgifter, när en
ombudsman biträder en begäran av en sökande enligt 12 §.

background image

5

SFS 2001:1286

Rättegången

Tillämpliga regler

17 §

Mål om skadestånd enligt 6�11 samt 13 § skall handläggas enligt vad

som är föreskrivet i rättegångsbalken om rättegången i tvistemål där förlik-
ning om saken är tillåten.

I sådana mål kan det dock förordnas att vardera parten skall bära sin rätte-

gångskostnad, om den part som förlorat målet hade skälig anledning att få
tvisten prövad.

Rätt att föra talan

18 §

I en tvist enligt 17 § får Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsman-

nen mot etnisk diskriminering, Ombudsmannen mot diskriminering på
grund av sexuell läggning eller Handikappombudsmannen som part föra ta-
lan för en student eller en sökande, som medger det.

Om en ombudsman för talan för en student eller en sökande med stöd av

denna lag, får ombudsmannen i samma rättegång föra också annan talan som
ombud för studenten eller den sökande.

Vad som finns föreskrivet i rättegångsbalken om part beträffande jävsför-

hållande, personlig inställelse, hörande under sanningsförsäkran och andra
frågor som rör bevisningen skall även gälla den för vilken en ombudsman
för talan enligt första stycket.

Preskription m.m.

19 §

En talan i mål om skadestånd enligt 6�11 §§ samt 13 § skall väckas

inom två år efter det att den påtalade handlingen företogs eller en skyldighet
senast skulle ha fullgjorts. I annat fall är talan förlorad.

20 §

En talan som förs av Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen

mot etnisk diskriminering, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av
sexuell läggning eller Handikappombudsmannen behandlas som om talan
hade förts av studenten eller den sökande själv.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2002.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

INGEGERD W�RNERSSON
(Utbildningsdepartementet)

3 SFS 2001:1276�1302

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt