SFS 2010:464 Lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Diskrimineringslag (2008:567) / SFS 2010:464 Lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)
100464.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i diskrimineringslagen (2008:567);

utfärdad den 27 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 15 och 16 §§ diskrimine-

ringslagen (2008:567) samt rubriken närmast före 2 kap. 15 § ska ha följan-
de lydelse.

2 kap.

Värnplikt och civilplikt samt annan motsvarande militär utbildning
inom Försvarsmakten

15 §

Diskriminering är förbjuden

1. vid mönstring eller annan utredning om personliga förhållanden enligt

lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt samt vid inskrivning för och under
fullgörande av värnplikt eller civilplikt, samt

2. vid antagningsprövning till samt under fullgörande av annan motsva-

rande militär utbildning inom Försvarsmakten.

Förbudet gäller dock inte diskriminering som har samband med ålder.
Förbudet hindrar inte heller tillämpning av bestämmelser om att en total-

försvarspliktig inte ska kallas till mönstring eller inkallas till värnplikt eller
civilplikt om han eller hon hänvisar till sin anslutning till visst religiöst sam-
fund.

16 §

Om en myndighet eller en organisation som omfattas av förbudet i

15 § får kännedom om att en person som söker till eller deltar i utbildning el-
ler annan verksamhet som anges i bestämmelsen anser sig i samband därmed
ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier, är myndigheten el-
ler organisationen skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna
trakasserierna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan
krävas för att förhindra trakasserier i framtiden.

Första stycket gäller dock inte trakasserier som har samband med ålder.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

1 Prop. 2009/10:160, bet. 2009/10:FöU8, rskr. 2009/10:269.

SFS 2010:464

Utkom från trycket
den 8 juni 2010

background image

2

SFS 2010:464

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och jämställdhets-
departementet)

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt