SFS 2010:1979 Lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Diskrimineringslag (2008:567) / SFS 2010:1979 Lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)
101979.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i diskrimineringslagen (2008:567);

utfärdad den 16 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om diskrimineringslagen

(2008:567)

dels att 4 kap. 4 och 7 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 4 kap. 15 a §, samt närmast

före 4 kap. 15 a § en ny rubrik av följande lydelse.

4 kap.

4 §

Den som inte rättar sig efter en begäran enligt 3 § får av

Diskrimineringsombudsmannen föreläggas att vid vite fullgöra sin
skyldighet. Ett beslut om vitesföreläggande får överklagas hos Nämnden
mot diskriminering.

Ett vitesföreläggande enligt första stycket ska delges.

7 §

Nämnden mot diskriminering prövar framställningar om vitesföre-

lägganden enligt 5 § och överklaganden av beslut om vitesförelägganden
enligt 4 §. Vid handläggningen av ärendena tillämpas 8�15 a §§.

Delgivning av handlingar

15 a §

Föreläggande enligt 8 §, kallelse till förhandling enligt 11 eller 15 §

och andra handlingar som en arbetsgivare eller någon annan ska tillhanda-
hållas ska delges.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
2. �ldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 15�17 §§

delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om en
handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.

På regeringens vägnar

ERIK ULLENHAG

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30.

SFS 2010:1979

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt