SFS 2011:742 Lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Diskrimineringslag (2008:567) / SFS 2011:742 Lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)
110742.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i diskrimineringslagen (2008:567);

utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om diskrimineringslagen

(2008:567)

dels att 6 kap. 8 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 5 kap. 3 a §, samt närmast

före 5 kap. 3 a § en ny rubrik av följande lydelse.

5 kap.

Vägran att rätta sig efter en dom

3 a §

Om en arbetsgivare vägrar att rätta sig efter en dom som innebär att

en domstol har ogiltigförklarat en uppsägning eller ett avskedande enligt
denna lag, ska anställningsförhållandet anses som upplöst.

Arbetsgivaren ska för sin vägran betala ersättning till arbetstagaren med

ett belopp som är skäligt med beaktande av arbetstagarens lön och samman-
lagda anställningstid hos arbetsgivaren när anställningsförhållandet upp-
löses. Ersättningen ska inte bestämmas till ett lägre belopp än vad som följer
av 39 § andra och tredje styckena lagen (1982:80) om anställningsskydd.

6 kap.

8 §

Om någon för talan med anledning av uppsägning eller avskedande ska

följande bestämmelser i lagen (1982:80) om anställningsskydd tillämpas:

� 34 § om en uppsägnings giltighet m.m.,
� 35 § om ett avskedandes giltighet m.m.,
� 37 § om avstängning när en uppsägning eller ett avskedande ogiltigför-

klarats, och

� 43 § första stycket andra meningen och andra stycket om skyndsam

handläggning m.m.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.
2. De nya bestämmelserna ska tillämpas endast vid bestämmande av er-

sättning med anledning av en dom som har meddelats efter den 31 juli 2011.

1 Prop. 2010/11:89, bet. 2010/11:AU8, rskr. 2010/11:254.

SFS 2011:742

Utkom från trycket
den 21 juni 2011

background image

2

SFS 2011:742

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

På regeringens vägnar

ERIK ULLENHAG

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt