SFS 2008:563 Lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Föräldraledighetslag (1995:584) / SFS 2008:563 Lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)
080563.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584);

utfärdad den 12 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om föräldraledighetslagen

(1995:584)

dels

att 3 och 13 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas en ny paragraf, 9 §, samt närmast före 9 §

en ny rubrik av följande lydelse.

3 §

2

Det finns följande sex former av föräldraledighet för vård av barn

m.m.:

1. Hel ledighet för en kvinnlig arbetstagare i samband med hennes barns

födelse och för amning (mammaledighet, 4 §).

2. Hel ledighet för en förälder tills barnet blivit 18 månader eller, under

förutsättning att föräldern då har hel föräldrapenning, för tid därefter (hel le-
dighet med eller utan föräldrapenning, 5 §).

3. Ledighet för en förälder i form av förkortning av normal arbetstid med

tre fjärdedelar, hälften, en fjärdedel eller en åttondel medan föräldern har tre
fjärdedels, halv, en fjärdedels respektive en åttondels föräldrapenning (del-
ledighet med föräldrapenning, 6 §).

4. Ledighet för en förälder i form av förkortning av normal arbetstid med

upp till en fjärdedel tills, i huvudfallet, barnet fyllt åtta år (delledighet utan
föräldrapenning, 7 §).

5. Ledighet för en arbetstagares tillfälliga vård av barn (ledighet med till-

fällig föräldrapenning m.m., 8 §).

6. Hel ledighet eller ledighet i form av förkortning av normal arbetstid

med hälften för en förälder till ett barn för vilket lämnas helt vårdnadsbidrag
(ledighet med vårdnadsbidrag, 9 §).

Särskilda bestämmelser om ledighet och omplacering för kvinnliga ar-

betstagare som väntar barn, nyligen fött barn eller som ammar finns i 18�
21 §§.

1

Prop. 2007/08:149, bet. 2007/08:AU10, rskr. 2007/08:240.

2

Senaste lydelse 2006:442.

SFS 2008:563

Utkom från trycket
den 25 juni 2008

2*

SFS 2008:563�577

background image

2

SFS 2008:563

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Ledighet med vårdnadsbidrag

9 §

3

En förälder har rätt till hel ledighet eller förkortning av normal arbets-

tid med hälften för vård av barn när helt vårdnadsbidrag enligt 8 § lagen
(2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag lämnas för barnet.

13 §

En arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet enligt 4, 5, 6, 7

eller 9 § ska anmäla detta till arbetsgivaren minst två månader före ledighe-
tens början eller, om det inte kan ske, så snart som möjligt. I samband med
sin anmälan ska arbetstagaren ange hur lång tid ledigheten är planerad att
pågå.

En arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet med tillfällig föräld-

rapenning enligt 8 § ska anmäla ledigheten till arbetsgivaren minst en vecka
före ledighetens början. Om ledigheten beror på sjukdom eller smitta, gäller
dock inte någon anmälningstid.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

3

Tidigare 9 § upphävd genom 2006:442.

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt