SFS 2008:572 Lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Föräldraledighetslag (1995:584) / SFS 2008:572 Lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)
080572.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584);

utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 25

§ föräldraledighetslagen

(1995:584) ska ha följande lydelse.

25 §

2

I en tvist enligt 16 eller 17 § får Diskrimineringsombudsmannen föra

talan för en enskild arbetstagare eller arbetssökande. Talan förs vid Arbets-
domstolen. När en arbetstagarorganisation har rätt att föra talan för den en-
skilde enligt 4 kap. 5 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister, får
dock ombudsmannen föra talan bara om organisationen inte gör det.

Talan som förs av Diskrimineringsombudsmannen behandlas som om ta-

lan hade förts på egna vägnar av arbetstagaren eller den arbetssökande. Be-
stämmelserna i lagen om rättegången i arbetstvister om den enskildes ställ-
ning i rättegången ska tillämpas också när ombudsmannen för talan.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Prop. 2007/08:95, bet. 2007/08:AU7, rskr. 2007/08:219.

2

Senaste lydelse 2006:442.

SFS 2008:572

Utkom från trycket
den 25 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt