SFS 2008:933 Lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Föräldraledighetslag (1995:584) / SFS 2008:933 Lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)
080933.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584);

utfärdad den 20 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 8 och 13 §§ föräldraledighetslagen

(1995:584) ska ha följande lydelse.

8 §

2

En arbetstagare har rätt till ledighet under den tid då han eller hon

1. får tillfällig föräldrapenning enligt 4 kap. 10, 10 a, 10 b, 11 eller 11 a §

lagen (1962:381) om allmän försäkring,

2. skulle ha haft rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 4 kap. 10, 10 a,

10 b eller 11 § samma lag, om arbetstagaren inte omfattats av bestämmel-
serna i 16 a kap. 2 § nämnda lag, eller

3. skulle ha haft rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 4 kap. 11 a §

samma lag, om barnets förälder inte omfattats av bestämmelserna i 16 a kap.
2 § nämnda lag.

En förälder som behöver vårda sitt barn när den ordinarie vårdaren blivit

sjuk eller smittad har rätt till ledighet även om föräldern inte har rätt till till-
fällig föräldrapenning på grund av att

1. barnet är yngre än 240 dagar, eller
2. barnet är yngre än 240 dagar och föräldern omfattas av bestämmelserna

i 16 a kap. 2 § lagen om allmän försäkring.

13 §

3

En arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet enligt 4, 5, 6, 7

eller 9 § ska anmäla detta till arbetsgivaren minst två månader före ledighe-
tens början eller, om det inte kan ske, så snart som möjligt. I samband med
sin anmälan ska arbetstagaren ange hur lång tid ledigheten är planerad att
pågå.

1

Prop. 2008/09:6, bet. 2008/09:AU3, rskr. 2008/09:25.

2

Senaste lydelse 2004:1251.

3

Senaste lydelse 2008:563.

SFS 2008:933

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

2

SFS 2008:933

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

En arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet enligt 8 § ska anmäla

ledigheten till arbetsgivaren minst en vecka före ledighetens början. Om le-
digheten beror på sjukdom eller smitta, gäller dock inte någon anmälnings-
tid.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt