SFS 2014:948 Lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Föräldraledighetslag (1995:584) / SFS 2014:948 Lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)
140948.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584);

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § föräldraledighetslagen

(1995:584) ska ha följande lydelse.

5 §

2

En förälder har rätt att vara helt ledig för vård av barn till dess barnet är

18 månader. En arbetstagare som har adopterat ett barn eller tagit emot ett
barn i avsikt att adoptera det har rätt att vara helt ledig i 18 månader från den
tidpunkt då arbetstagaren fick barnet i sin vård. Arbetstagarens rätt till sådan
ledighet upphör dock när barnet har fyllt åtta år eller vid den senare tidpunkt
då barnet har avslutat det första skolåret. Vid adoption av arbetstagarens
makes barn eller av eget barn har arbetstagaren inte rätt till ledighet utöver
vad som skulle ha gällt om adoptionen inte hade skett.

En förälder har därutöver rätt att vara helt ledig medan föräldern får hel

föräldrapenning enligt 12 kap. socialförsäkringsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:104, bet. 2013/14:AU9, rskr. 2013/14:368.

2 Senaste lydelse 2010:1263.

SFS 2014:948

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt