SFS 2015:760 Lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Föräldraledighetslag (1995:584) / SFS 2015:760 Lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)
150760.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584);

utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om föräldraledighetslagen

(1995:584)

2

dels att 9 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 9 § ska utgå,
dels att 3 och 13 §§ ska ha följande lydelse.

3 §

3

Det finns följande fem former av föräldraledighet för vård av barn

m.m.:

1. Hel ledighet för en kvinnlig arbetstagare i samband med hennes barns

födelse och för amning (mammaledighet, 4 §).

2. Hel ledighet för en förälder tills barnet blivit 18 månader eller, under för-

utsättning att föräldern då har hel föräldrapenning, för tid därefter (hel ledig-
het med eller utan föräldrapenning, 5 §).

3. Ledighet för en förälder i form av förkortning av normal arbetstid med

tre fjärdedelar, hälften, en fjärdedel eller en åttondel medan föräldern har tre
fjärdedels, halv, en fjärdedels respektive en åttondels föräldrapenning (del-
ledighet med föräldrapenning, 6 §).

4. Ledighet för en förälder i form av förkortning av normal arbetstid med

upp till en fjärdedel tills, i huvudfallet, barnet fyllt åtta år (delledighet utan
föräldrapenning, 7 §).

5. Ledighet för en arbetstagares tillfälliga vård av barn (ledighet med till-

fällig föräldrapenning m.m., 8 §).

Särskilda bestämmelser om ledighet och omplacering för kvinnliga arbets-

tagare som väntar barn, nyligen fött barn eller som ammar finns i 18�21 §§.

13 §

4

En arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet enligt 4, 5, 6 eller

7 § ska anmäla detta till arbetsgivaren minst två månader före ledighetens
början eller, om det inte kan ske, så snart som möjligt. I samband med sin an-
mälan ska arbetstagaren ange hur lång tid ledigheten är planerad att pågå.

En arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet enligt 8 § ska anmäla

ledigheten till arbetsgivaren minst en vecka före ledighetens början. Om

1 Prop. 2014/15:147, bet. 2015/16:SfU8, rskr. 2015/16:41.

2 Senaste lydelse av
9 § 2008:563
rubriken närmast före 9 § 2008:563.

3 Senaste lydelse 2008:563.

4 Senaste lydelse 2008:933.

SFS 2015:760

Utkom från trycket
den 4 december 2015

background image

2

SFS 2015:760

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

ledigheten beror på sjukdom eller smitta, gäller dock inte någon anmälnings-
tid.

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2016.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande när kommunalt vårdnadsbidrag läm-

nas enligt den upphävda lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt